2

30 - 11 - 2020

Tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes

PERSONA FÍSICA I DE LES QUE FORMEN PART D’UNA MICROEMPRESA

 

Després del caos provocat per la sol·licitud dels anteriors ajuts, s’ha aprovat l’Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, publicada al DOGC el divendres 27 de novembre, on s’estableix les pautes per a realitzar la inscripció prèvia per tenir dret a l’obtenció dels ajuts extraordinaris per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes persona física i de les que formen part d’una microempresa.

Cal que us inscriviu per tal de poder optar a les futures ajudes que es puguin aprovar.

Tot seguit teniu un resum d’allò que estableix l’ordre i el procediment per a realitzar la inscripció. 

Mesura:
– S’obre el tràmit d’inscripció prèvia que permetrà optar a les ajudes extraordinàries que es puguin convocar.
– Cal fer la presentació del formulari d’inscripció prèvia  per tal de poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que un cop publicada la convocatòria i les bases reguladores es compleixin els requisits que en ells hi figurin.
– Un cop publicada la convocatòria no caldrà cap altre tràmit per part de la persona interessada. La presentació de la sol·licitud prèvia aquí referida, ja produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.
– El dret a l’ajuda NO vindrà determinat per l’ordre d’inscripció prèvia.
– El dret de la persona interessada a percebre l’ajut no neix per la inscripció prèvia sinó que naixerà en el moment en què es dicti la resolució amb la que se li atorgui.

Ajut:
– Serà un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica.
– L’import es determinarà en la convocatòria i les seves bases reguladores.


Termini de presentació:
– Les 9 hores del dia 30 de novembre i fins les 15 hores del 7 de desembre.
Persones que poden efectuar la inscripció prèvia:
– Persones físiques amb o sense treballadors. En el cas de tenir treballadors, el nombre màxim conjunt d’autònoms i treballadors no pot superar les 6 persones, referent a la mitjana del 2019.
– Empreses amb personalitat jurídica pròpia (societats civils, limitades, autònomes,..) unipersonals o amb varis socis fins a un màxim de 3) amb o sense treballadors. En el cas de tenir treballadors el nombre màxim entre socis i treballadors per compte aliè no pot superar les 6 persones, referent a la mitjana del 2019.
– Socis cooperativistes al Règim Especial d’Autònoms (RETA) o alternatiu amb el límit màxim de 3 socis (respecte a la mitjana del 2019) i amb un nombre de treballadors socis o no socis màxim de 6 persones, referent a la mitjana del 2019.
– En tots els casos els treballadors autònoms han d’estar donats d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.
– NO hi tenen dret les persones autònomes col·laboradores.

Requisits:
– Tenir el domicili fiscal a Catalunya.
– Trobar-se d’alta al RETA o mutualitat alternativa de manera ininterrompuda abans de l’1 d’octubre del 2020.
– La base imposable de la renda del 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000€.
– El rendiment net de l’activitat durant els tres primers trimestres de 2020 ha de ser igual o inferior a 13.125€.
– Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, que entre d’altres determina l’obligació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i les obligacions davant de la Seguretat Social.
– No tenir ajuts atorgats corresponents a les subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per l’any 2020 (TSF/1270/2020)
 
Procediment d’inscripció prèvia:
–  La sol·licitud s’haurà de portar a terme a través de l’espai de Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya. El formulari de sol·licitud està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa http://canalempresa.gencat.cat
– Un cop emplenat el formulari s’haurà de presentar electrònicament a través del Canal Empresa.
–  Cada persona treballadora pot presentar un únic formulari per a una única activitat econòmica (sigui com a persona física o com a sòcia d’una microempresa o cooperativa), en cas de presentar-ne més d’un, es considerarà vàlid l’últim presentat.
– Caldrà tenir firma electrònica o qualsevol altre sistema d’identificació i signatura vàlids. Es poden consultar al següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment?destacat=1

Dades i contingut del formulari d’identificació prèvia:
– Dades d’identificació del sol·licitant i domicili
– Dades bancàries
– Naturalesa jurídica del sol·licitant (persona física, soci societat, soci cooperativa)
– Número de persones autònomes col·laboradores (autònoms familiars col·laboradors)
– Número de persones contractades
– DNI/CIF
–  Número de socis (en cas de societats)
–  Data d’alta al RETA -Règim especial treballadors autònoms- (la trobareu en el document d’alta d’autònoms)
–  Import de la base imposable de la renda 2019 (podeu sol·licitar-nos la xifra si us vàrem fer la declaració de renda)
– Rendiment net de l’activitat durant els 3 primers trimestres del 2020 (podeu sol·licitar-nos la xifra si us portem les gestions fiscals)
– Data de naixement
– Codi IAE (el podeu trobar a la pàgina 1 del model 390 a l’apartat 3 o bé contactant amb nosaltres)
– Règim fiscal
– Domicili fiscal de la persona sol·licitant
– Declaracions responsables en relació amb el compliment dels requisits