2

09 - 11 - 2020

Termini i procediment per la tramitació de l’ajut per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes

– PERSONA FÍSICA I DE LES QUE FORMEN PART D’UNA MICROEMPRESA –

 

Segons establia el Decret Llei 39/2020 caldria la publicació de Resolució del Departament de Treball per establir els terminis i procediment per a realitzar la sol·licitud de l’ajuda que us comunicàvem el passat dimecres 4 de novembre. Un cop publicada la resolució (Resolució TSF/2799/2020) us detallem el què s’hi estableix, esperant que us sigui d’utilitat.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mesura
– Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic de 2.000 €

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

– Les 9 hores del dia 9 de novembre i fins les 15 hores del 20 de novembre o fins exhaurir-se la dotació pressupostària, si aquest fet és anterior a la finalització del termini.

 

BENEFICIARIS
– Persones físiques amb o sense treballadors. En el cas de tenir treballadors, el nombre màxim conjunt d’autònoms i treballadors no pot superar les 6 persones, referent a la mitjana del 2019.
– Empreses amb personalitat jurídica pròpia (societats civils, limitades, autònomes,..) unipersonals o amb varis socis fins a un màxim de 3) amb o sense treballadors. En el cas de tenir treballadors el nombre màxim entre socis i treballadors per compte aliè no pot superar les 6 persones, referent a la mitjana del 2019.
– Socis cooperativistes al Règim Especial d’Autònoms (RETA) o alternatiu amb el límit màxim de 3 socis (respecte a la mitjana del 2019) i amb un nombre de treballadors socis o no socis màxim de 6 persones, referent a la mitjana del 2019.
– En tots els casos els treballadors autònoms han d’estar donats d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.
– NO hi tenen dret les persones autònomes col·laboradores.

 

REQUISITS
– Tenir el domicili fiscal a Catalunya.
– Trobar-se d’alta al RETA o mutualitat alternativa de manera ininterrompuda abans de l’1 d’octubre del 2020 i mantenir-se d’alta com a mínim fins al 31 de desembre de 2020.
– La base imposable de la renda del 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000€.
– El rendiment net de l’activitat durant els tres primers trimestres de 2020 ha de ser igual o inferior a 13.125€, segons el què s’ha declarat en el model 130 o 131 de l’IRPF o amb certificat d’ingressos i retencions emès per la cooperativa o persona jurídica de la qual formen part on figurin els ingressos obtinguts durant els 3 primers trimestres de l’any.
– Estar donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques en els supòsits en què sigui obligatori.
– Complir les obligacions tributàries davant de l’Estat i de la Generalitat i les obligacions davant de la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment (moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució de l’atorgament i abans de rebre el pagament).
– Ser la titular del compte bancari on s’ha comunicat la sol·licitud de l’ajut.
– Complir amb la resta de requisits que figuren a l’apartat 4.2 de la resolució TSF/2799/2020, apartats de la c) a la m).

 

Compatibilitats
– És compatible amb qualsevol altre ajut, excepte les subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per l’any 2020 (TSF/1270/2020)
– És compatible amb estar d’alta al règim general per compte aliena o els seus règims integrats (agrari, treballadors de la llar, artistes, representants de comerç,…)

 

PECULIARIETAT
– NO pot ser objecte de cessió, embargament o retenció.

 

Tràmit i mètode de sol·licitud
– La sol·licitud s’haurà de portar a terme a través de l’espai de Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya. El formulari de sol·licitud està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa http://canalempresa.gencat.cat
– En fase de tramitació, i per agilitzar el tràmit, es declararà responsablement el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud.
– L’òrgan instructor podrà fer una verificació posterior sol·licitant la documentació acreditativa.
– L’Administració tindrà per notificar i emetre la resolució 1 mes des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud. La resolució es portarà a terme segons ordre cronològic de presentació i s’haurà d’entendre la desestimació per silenci administratiu si no hi ha resolució expressa en termini.
– La resolució de la concessió de l’ajut es notificarà mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya http://tauler.gencat.cat

 

 

RESOLUCIÓ DE DUBTES
Es pot accedir al següent enllaç https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/ajutmantenimentactivitateconomica/preguntesfrequents/ on figuren la resolució a les preguntes freqüents que es poden plantejar per a la sol·licitud de l’ajut.