1
09 - 02 - 2022

Subvencions per la contractació laboral de persones de 30 i més anys

1.- Beneficiaris: 

– Les cooperatives de treball associat.

– Les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat de subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

– Entitats sense ànim de lucre.


2.- Persones destinatàries:

– Persones desocupades de 30 anys i més, inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball, i que compleixen, almenys, un  els requisits específics següents:

Ser dona.
Ser home de 45 anys o més.
Ser desocupat de llarga durada (s’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud)


3.- Termini de presentació de sol·licituds:

Fins el 31/05/2022 a les 15:00 hores.


4.- Forma de demanar-ho:

Per internet a l’adreça: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-contractacio-laboral-de-persones-de-30-i-mes-anys?category=76e71568-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

*Cal certificat digital.


5.- Inici de les accions:

Les persones o entitats sol·licitants disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds dins un màxim de 2 mesos des de la data d’inici del contracte de treball, durant el període del 10 de gener de 2022 al 31 de maig de 2022.

Les sol·licituds s’han de presentar abans de la finalització del contracte. Si una mateixa sol·licitud inclou més d’un contracte, l’entitat contractant disposarà del termini de dos mesos a comptar des de la data d’inici del darrer contracte.

 

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5.

 

En els següents enllaços del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, trobareu informació general de l’ajuda i més detallada, així com accés a les preguntes freqüents : 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-i-subvencions/Convocatories_2022/Convocatories/Programa_contractacio_laboral_30anys_mes/GS392021_GUIA_PT_CONTRACTES30_V1.pdf

 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-i-subvencions/Convocatories_2022/Convocatories/Programa_contractacio_laboral_30anys_mes/PMF_Convo-M30a.pdf

 

6.- Normativa, requisits i documentació a aportar:

RESOLUCIÓ EMT/3840/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES) (ref. BDNS 602996). (DOGC  núm.  8573  publicat el  29/12/2021).

 

ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l’ocupació i de la contractació de persones en situació d’atur (SOC-CONTRACTACIÓ). (DOGC  núm.  8548  publicat el  22/11/2021)


La normativa es pot descarregar aquí

 

7.- Bústia de consulta: contractes30.soc@gencat.cat