2

03 - 04 - 2020

S’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al Covid-19

R.D.LLEI 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al Covid-19 – Entrada en vigor: 02/04/20

 

Mesures de l’àmbit social/econòmic

 

1. Aprova un Subsidi d’Atur Excepcional per la Fi de contracte Temporal, a què podran accedir les persones treballadores que gaudissin de un contracte de, al menys, dos mesos de durada que s’hagués extingit després l’entrada en vigor de l’estat d’alarma (14/03/20) i que no comptessin amb cotitzacions suficients per accedir a una prestació per desocupació. 

Import: ‘80% de l’IPREM. Durada: 1 mes. Incompatibilitat: amb qualsevol una altra renda, salari social, subsidi, prestació o ajut concedit per les administracions públiques.

 

2. Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social:

Sol·licitud a la Tresoreria que podrà atorgar moratòries de 6 mesos sense interès

Beneficiaris: empreses i els treballadors per compte propi, que compleixin requisits i condicions a determinar (mitjançant Ordre del Ministeri de Seguretat Social)

Sol·licitud individualitzada per codi de compte de cotització.

Termini: a comunicar a la Tresoreria dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés.

 

3. Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social 

Beneficiaris les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social o els autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED)  i el termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020, i és aplicable un interès de l’0,5%.

Termini: les sol·licituds d’ajornament s’hauran de fer abans del ‘transcurs dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalat.

 

4. Mesures de suport a la industrialització:

– Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME.

– Devolució de despeses i concessió d’ajudes per cancel·lació d’activitats de promoció de el comerç internacional i altres esdeveniments internacionals.

– Mesures relatives a el projecte Emprendetur. 

– Flexibilització en matèria de subministraments.

 

5. Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en préstecs concedits per comunitats autònomes i entitats locals a empresaris i autònoms afectats per la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

 

6. Mesures relatives als Fons provinents de la recaptació de la quota de formació professional per a l’ocupació per a l’any 2020:

Els ingressos derivats de la cotització per formació professional obtinguts en l’exercici 2020, podran destinar al finançament de qualsevol de les prestacions i accions de sistema de protecció per desocupació definides en l’article 265 de Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, o per finançar programes que fomentin la contractació de persones desocupades o els ajudin a recuperar ocupació.

 

7. Interpretació del compromís de manteniment de l’ocupació establert en la disposició addicional sisena de el Reial decret llei 8/2020. Es valorarà en atenció a les característiques específiques dels diferents sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte, en particular, les especificitats d’aquelles empreses que presenten una alta variabilitat o estacionalitat de l’ocupació o una relació directa amb esdeveniments o espectacles concrets, com succeeix, entre d’altres, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, cinematogràfic i  audiovisual.

 

8. Mesures d’agilitació processal.

Finalitzat l’estat d’alarma i en el termini màxim de 15 dies, s’aprovarà un pla per agilitzar l’activitat judicial dels ordres socials i contenciós-administratiu i jutjats mercantils.  

 

9. Disponibilitat dels plans de pensions en cas d’atur o cessament d’activitat derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada per l’COVID-19.

 

10. Prescripcions en matèria d’incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total: Extensió de la protecció d’IT als treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i que tinguin obligació de prestar serveis essencials si s’ha acordat confinament a la població on visquin, no puguin fer teletreball i no es puguin deplaçar.

A aportar davant del Servei de Salut: certificat de l’Ajuntament que acrediti l’acord de confinament i la denegació de desplaçament / impossibilitat de realitzar el treball telemàticament (mitjançant certificat de l’empresa o declaració responsable dels autònoms)

 

11. Compatibilitat de el subsidi per cura de menor afectats per càncer o altra malaltia greu i prestació per atur derivat d’un ERTO o cessament d’activitat durant la permanència de l’estat d’alarma.

L’empresa ha d’indicar les persones amb jornada reduïda en la sol·licitud, indicant el % de jornada afectat per ERTO. 

 

12. Previsions en matèria de concursos de creditors. 

Suspensió fins el 30 d’abril de tots els terminis de prescripció i caducitat d’accions i drets contemplats en la normativa tributària, i resta de recursos de naturalesa pública

Ni es computarà a efectes de la durada màxima del termini per a l’execució de les resolucions d’òrgans econòmico-administratius

 

13. Subsidi extraordinari per falta d’activitat per les persones integrades en el Sistema Especial per a treballadores de la llar de el Règim General de la Seguretat Social.

Quantia: 70% de la base reguladora (base de cotització de l’empleat de llar corresponent al mes anterior a el fet causant i dividida entre 30) 

Límit: no podrà ser superior al SMI, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. 

Quan són diversos els treballs exercits, la quantia total serà la suma de les quantitats obtingudes aplicant a les diferents bases reguladors.

Si són diversos els treballs exercits en aquest sistema especial, es calcularà la base reguladora corresponent a cada un dels diferents treballs que haguessin deixat de realitzar-se.

 

 

Altres mesures:

 

14. Suspensió de procediment de desnonament i dels llançaments per llars vulnerables sense alternativa habitacional.

 

15. Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual.

 

16. Aplicació automàtica de la moratòria del deute arrendament en cas de grans tenedors i empreses o entitats públiques d’habitatge.

 

17. Nou programa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de l’COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual i substitució de el programa d’ajuda a les persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual Modificació del programa de foment de el parc de habitatge de lloguer.

 

18. Moratòria de deute hipotecari.

 

19. Garantia de subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua.

 

20. Mesures de protecció de consumidors.