12 - 01 - 2022

Resum reial decret-llei 32/2021, de 28 de desembre

Modificacions en matèria de contractació laboral.

· Deixen d’existir el contractes per obra o servei determinat.
· Els contractes temporals ara només es podran celebrar per circumstancies de la producció o per substitució de la persona treballadora.
· L’entrada en vigor d’aquests contractes és el 30/03/2022.
· Es redueix el període d’encadenament de contractes, passant dels 24 mesos en un període de 30, als 18 en un període de 24 mesos.
· Els contractes temporals celebrats abans del 31/12/2021, es continuaran regint per la normativa anterior fins a la seva duració màxima.
· Els contractes celebrats a partir del 31/12/2021 i fins que entrin en vigor els nous contractes (30/03/2022), es continuaran regint per la normativa vigent en el moment de la seva celebració, però la seva durada no podrà ser superior a 6 mesos.
· Es potencia el contracte fixe-discontinu.


Modificacions en matèria de subcontractació.

 

· El conveni col·lectiu d’aplicació per les empreses contractistes i subcontratistes serà el del sector de l’activitat portada a terme en la contrata o subcontrata, amb independència del seu objecte social, tret que existeixi un altre conveni sectorial aplicable.
· En el supòsit que la societat contractista o subcontractista compti amb un conveni propi, serà aquest d’aplicació, sempre respectant els termes que es regulen a l’article 84 de l’ET.


Modificacions en matèria d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

 

· En empreses de menys de 50 treballadors el període de consultes passar a ser de 7 dies.
· S’inclou la possibilitat de prorrogar un ERTE.
· Nova regulació pels ERTOS derivats de força major.
· Priorització de la reducció de jornada per sobre de la suspensió dels contractes.
· Durant la vigència de l’ERTO, es podrà desafectar i afectar a treballadors.

 

Creació de la nova figura de flexibilitat (Mecanisme RED).

 

· Permet a les empreses sol·licitar mesures de reducció de jornada i suspensió dels contractes, segons dues modalitats:

 

a) Cíclica:
quan hi hagi una conjuntura macroeconòmica general. (Durada màxima d’1 any).
b) Sectorial:
Quan en un determinat sector d’activitat es produeixin canvis que generin necessitats de requalificació i transició professional. (Durada màxima d’1 any i dos pròrrogues de 6 mesos cadascuna).

 

· El mecanisme serà activitat pel Consell de Ministres.
· Cal autorització/ resolució de l’autoritat laboral per aplicar la mesura.
· Hi haurà una prestació específica pels treballadors afectats per les mesures del Mecanisme RED.


Modificacions a la negociació col·lectiva.

 

· Els convenis col·lectius d’empresa, continuaran tenint prioritat aplicativa respecte dels convenis sectorials, tret d’allò regulat en matèria de “quantia del salari base i complements salarials”, que com a mínim hauran de ser iguals als regulats en el conveni col·lectiu sectorial.
· La mesura no afecta als convenis col·lectius d’empresa que no siguin concurrents amb un sectorial.
· Es recupera l’ultra activitat dels convenis col·lectius; transcorregut un any des de la denuncia del conveni, si no hi ha acord per un de nou, es mantindrà la vigència del conveni denunciat.

 


Modificacions en matèria de Seguretat Social.

 

· S’incrementen els tipus de cotització addicional pels contractes temporals de curta durada (inferior a 30 dies).
· Noves regles de cotització en supòsits de reducció de jornada, suspensió del contracte i contractes formatius en alternança.
· Exoneracions voluntàries i condicionades, durant la tramitació dels ERTOS i del Mecanisme RED.

 

Entrada en vigor.


· La norma entra en vigor el 31/12/2021, excepte en determinades matèries que entren en vigor el 30/03/2022:

 

a) Els contractes formatius.
b) Els contractes temporals.
c) Les modificacions dels contractes fixos-discontinus.
d) Les mesures de protecció dels Mecanisme RED.
e) La cotització dels contractes de formació en alternança.
f) La derogació dels contractes per obra o servei.