1

28 - 04 - 2020

Resum del “Real Decreto Ley” 15/2020 – mesures Covid-19

1.–

S’amplia la cobertura de la prestació per atur als treballadors acomiadats durant el període de prova d’un nou treball.
S’amplia la cobertura de la prestació als treballadors els contractes hagin estat extingits durant el període de prova d’un nou treball des del 9 de març o aquells que l’hagin extingit voluntàriament des l’1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que hagi decaigut.


2.–

S’incrementa l’àmbit d’aplicació dels ERTOs per causa de força major per cobrir caigudes significatives d’activitat en aquells sectors considerats essencials que també han vist reduïts els seus ingressos
(modificació art. 22 Reial decret llei 8/2020, de 17 de març).
També es modifica la regulació dels ERTOs per causa de força major, per cobrir les reduccions significatives d’activitat en aquells sectors considerats essencials, però que s’han vist afectats per les mesures de reducció de la mobilitat i han vist minvats els seus ingressos.
Per la seva banda, les empreses de sectors essencials podran diferenciar els treballadors que realitzen les tasques imprescindibles dels que no, per poder accedir a realitzar un ERTO.
Les empreses que desenvolupen activitats qualificades com a essencials poden acollir-se a ERTO per la part d’activitat que no estigui afectada per aquest caràcter essencial. D’aquesta manera, la nova regulació només afecta aquella part de les activitats essencials que les autoritats sanitàries hagin permès reduir (per exemple, odontòlegs, oftalmòlegs, fisioterapeutes, respecte d’aquella part de la plantilla que no atengui els serveis requerits per Sanitat, etc.


3.–

Es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus.
S’amplia la cobertura que estableix el Reial decret llei 8/2020 als treballadors fixos discontinus que no hagin pogut reincorporar a la seva activitat en les dates previstes com a conseqüència de l’COVID-19 i que no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o no poden accedir a la prestació per atur per no tenir el període de cotització necessari.


4.–

Pròrroga per dos mesos de la adaptacions i reduccions de jornada per a conciliar. S’amplia el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada per a persones amb dependents a càrrec causa de la situació de crisi sanitària durant dos mesos més. Degut al tancament de centres educatius i altres serveis per a gent gran, es prorroguen per dos mesos més els drets d’adaptació de l’horari i la modalitat de treball i de la reducció de jornada (de fins a un 10%) per cuidar persones dependents en aquesta crisi del coronavirus. Així mateix, es modifica el títol de l’article 6 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que passarà a ser el següent: «Article 6. Pla MECUIDA».


5.-

Pròrroga per dos mesos del caràcter preferent de la feina a distància. També es prorroga dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància. Seguint el fixat pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, on s’atorga “caràcter preferent” a la feina a distància sempre que resulti possible. Aquesta mesura ha de ser prioritària enfront de la cessació temporal o reducció de l’activitat.


6.–

Utilització de les quantitats de Fons de promoció i educació de les cooperatives per pal·liar els efectes de l’COVID-19. Es flexibilitza amb caràcter extraordinari el Fons de promoció i educació de les cooperatives perquè pugui destinar-se a qualsevol activitat que contribueixi a frenar o pal·liar els efectes de l’COVID-19, mitjançant accions pròpies, donacions a altres entitats públiques o privades o dotació de liquiditat a la cooperativa per garantir la continuïtat del seu funcionament.


7.–

Reducció de les cotitzacions per a determinats treballadors agraris.
S’aprova la reducció de les cotitzacions per a determinats treballadors agraris durant els períodes d’inactivitat en 2020 o es simplifica de el procediment per a l’ajornament de deute de la Seguretat Social.


8.–

Sol·licitud de cessament d’activitat per a autònoms sense Mútua

Els treballadors i treballadores autònomes tenien de termini fins al mes de juny de 2019 per a realitzar l’opció per alguna Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social per a la gestió de determinades prestacions de Seguretat Social. Un col·lectiu d’uns 50.000 autònoms no ho van fer i ara mateix han de realitzar de forma massiva la sol·licitud de cessament d’activitat per la qual cosa es disposa en aquest Reial decret-llei que poden optar per una Mútua a el temps de sol·licitar el cessament, i així garantir que la nova entitat els pugui reconèixer el dret i facilitar la seva tramitació. Igualment, poden sol·licitar la prestació de la incapacitat temporal a partir d’aquest moment també a la Mútua per la qual optin.


9.–

Rescat de fons de pensions.

En l’àmbit de protecció dels ciutadans, s’estableixen els termes per al rescat de fons de pensions, definint-se, entre altres qüestions, l’acreditació de les circumstàncies que donen dret a la disponibilitat dels plans, el termini a què es vinculen aquestes circumstàncies i l’import màxim de què es pot disposar. Es redueixen, així mateix, un 50% els aranzels notarials per a la novació de crèdits no hipotecaris.


10.– 

S’adapten la qualificació de societat laboral.

S’adapten de forma temporal i extraordinària alguns dels requisits que permeten a les societats anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.


11.–

Suspensió de terminis en l’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i lluita contra comportaments fraudulents.

Per tal de facilitar l’ajust de l’economia a la situació actual i protegir l’ocupació s’han adoptat diferents mesures, entre les quals destaca la suspensió de terminis en l’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així mateix, es reforcen els mecanismes de control i sanció per evitar comportaments fraudulents en la percepció de les prestacions, regulant-se les sancions i establint-se una responsabilitat empresarial que implica la devolució per part de l’empresa de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors.


12.- Mesures flexibilitzadores en investigació, àmbit portuari estatal i esport.

La investigació, l’àmbit portuari estatal i l’esport són beneficiaris de mesures dirigides a alleujar la seva situació financera i flexibilitzar la seva normativa per al període actual