1
18 - 01 - 2022

Reforma de les pensions. Llei 21/2021, de 28 de desembre

LLEI 21/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE GARANTIA DEL PODER ADQUISITIU DE LES PENSIONS I ALTRES MESURES DE REFORÇ DE LA SOSTENIBILITAT FINANCERA I SOCIAL DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS (REFORMA DE LES PENSIONS)
 

Les principals novetats són:

1.- Nou mètode de revalorització de les pensions.

2.- Modificacions a la jubilació anticipada: a) per causes no imputables a la voluntat del treballador, b) jubilació voluntària.

3.- Modificacions incentius a la jubilació demorada.

4.- Modificacions a la jubilació activa.

 

1.–

A partir d’ara les pensions es revaloritzaran aplicant una nova fórmula que es calcularà a raó del valor mitjà de la variació interanual de l’IPC, dels darrers 12 mesos previs a desembre.

 

2.–

a) Jubilació anticipada per causes no imputables a la voluntat del treballador.

S’amplien les causes que permeten l’accés a aquesta modalitat de jubilació, incloent-hi totes les causes d’acomiadament objectiu, resolució del contracte per modificació substancial de les condicions de treball, mobilitat geogràfica o trasllat i extinció del contracte via article 50 de l’Estatut dels Treballadors.

 

En qualsevol d’aquests supòsits, així com en els existents anteriorment, caldrà acreditar el cobrament de la indemnització corresponent o acreditar que s’ha presentat la demanda corresponent reclamant l’import de la indemnització.


Només podran accedir a aquesta modalitat els treballadors per compte aliena.
El període màxim que es pot anticipar l’edat de jubilació per aquesta modalitat, és de 4 anys a l’edat ordinària vigent en cada moment.
Es requereix una carència mínima de 33 anys cotitzats; als efectes del seu còmput computa el període del servei militar o prestació social substitutòria fins a un període màxim d’1 any.

 

A partir de 01/01/2022, el coeficient reductor que s’aplica en el supòsit de jubilació anticipada, es calcularà per mesos i no per trimestres.

 

Així mateix es redueix el coeficient reductor en els períodes inferiors d’anticipació de l’edat de jubilació. És a dir, que una persona que anticipi només 2 anys la seva jubilació per aquesta modalitat, tindrà un coeficient reductor mensual inferior a una persona que anticipi la seva edat de jubilació 4 anys, tot i que en ambdós casos comptin amb els mateixos períodes cotitzats.

 

b) Jubilació anticipada voluntària.

poden accedir a aquesta modalitat tots els règims del Sistema de la Seguretat Social.
El període màxim que es pot anticipar l’edat de jubilació per aquesta modalitat, és de 2 anys a l’edat ordinària vigent en cada moment.

Es requereix una carència mínima de 35 anys cotitzats; als efectes del seu còmput computa el període del servei militar o prestació social substitutòria fins a un període màxim d’1 any.
S’incrementa la penalització per anticipació de l’edat de jubilació en dos anys. I en el supòsit d’anticipació de l’edat de jubilació en un 1 any o inferior, la penalització del coeficient reductor, disminueix.

A partir de 01/01/2024 i fins el 2033 hi ha un període transitori pel qual s’endureix el coeficient reductor a aplicar. A partir de 2034, el coeficient reductor s’aplicarà directament sobre la pensió màxima vigent en cada moment, i no sobre la base reguladora. No obstant, hi ha dos supòsits en els que la jubilació es calcularà tant amb la normativa anterior com amb l’actual, i l’INSS reconeixerà la més beneficiosa: a) a persones a les quals se’ls hi hagi extingit el contracte abans del 01/01/2022, sempre que no tornin a estar d’alta posteriorment i durant un període a 12 mesos, en qualsevol règim de la seguretat social. b) persones afectades per un ERO o acomiadament col·lectiu via concursal, en virtut de conveni col·lectiu, aprovats abans de l’1/01/2022 tot i que les extincions es produeixin amb posteriorment.

 

3.–

S’ofereixen nous incentius a les persones que demorin l’accés a l jubilació, més enllà de l’edat ordinària:

Un percentatge addicional del 4% per cada 12 mesos que s’endarrereixi l’edat de jubilació.
Un pagament únic per cada any que s’endarrereixi l’edat de jubilació.
Una combinació de les dues fórmules anteriors (pendent de regulació).

 

4.–

S’han modificat els requisits d’accés a la jubilació voluntària:

l’accés a la jubilació prèvia a la jubilació activa, serà necessari que es faci, almenys, 1 després de l’edat legal ordinària vigent en cada moment.
La jubilació activa no es podrà tramitar si la persona ha accedit a alguns dels beneficis de la jubilació demorada.
Ja no s’exigeix que les societats no hagin fet acomiadaments improcedents en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud de compatibilitat.
Tampoc caldrà que les empreses hagin de mantenir el nivell d’ocupació, durant la vigència de la jubilació activa.

 


Per més informació, poden contactar directament amb el nostre despatx.