2

09 - 02 - 2021

Es prorroguen els expedients de regulació temporal d’ocupació – ERTO –

RD-Llei 2/2021, de 26 de gener.
 
1.-

Es prorroguen els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), basats en causa de força major derivada del COVID-19, fins el 31/05/2021 (Art. 22 RDL8/2020).
 
2.-

També queden prorrogats els ERTOS que s’hagin tramitat per impediment del desenvolupament de la seva activitat per adopcions de noves restriccions o mesures de contenció, en base a l’apartat 2 de la disposició addicional primera del RD-Llei 24/2020, de 26 de juny.
 
Des de l’1 de febrer de 2021 i fins el 31/05/2021, resultaran aplicables les exoneracions de quotes regulades a l’apartat 3.
 
3.-

Els ERTOS sol·licitats, a partir de l’1 d’octubre de 2020, com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària que impedeixin el desenvolupament de l’activitat, es mantindran vigents, mentre duri el tancament/impediment de la seva activitat (en virtut de les restriccions o mesures adoptades) i fins el 31/05/2021, podent gaudir de les exoneracions previstes en l’article 2.1 del RD-Llei 30/2020, de 29 de setembre.
 
4.-

Els ERTOS sol·licitats, a partir de l’1 d’octubre de 2020, com a conseqüència de les decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles, i que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat, es consideraran automàticament prorrogats fins el 31/0/2021. Podent gaudir de les exoneracions del 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, durant els mesos de febrer, març, abril i maig, en empreses amb menys de 50 treballadors d’alta a data 29/02/2020. Aquesta exoneració opera només sobre els períodes de suspensió del contracte o sobre el percentatge de jornada afectat per l’ERTO.
 
En empreses de més de 50 treballadors d’alta, l’exoneració a aplicar serà del 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament.
 
5.-

Els ERTOS derivats de causes ETOP (econòmiques, tècniques, organitzatives o productives) presentats a partir del 27 de gener de 2021 i fins el 31/05/2021, continuaran aplicant-se amb de les previsions de l’article 3 del RD-Llei 30/2020, fins el 31/05/2021. I als ERTOS iniciats abans del 27/01/2021, els serà d’aplicació allò previst a l’article 3.4 del RD-Llei 30/2020.
 
6.-

S’inclouen tres noves activitats dintre dels sectors especialment afectades per una reduïda tassa de recuperació d’activitat, com són:
 
– Càmpings i pàrquings de caravanes.
– Llocs de lloguer de mitjans de navegació.
– I activitats de manteniment físic.
 
Surten de la protecció d’aquestes activitats:

 

– La fabricació de catifes.
– L’estirament en fred.
– I la fabricació d’instruments musicals.
 
7.-

Quedaran exonerades entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de maig de 2021, de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions que s’indiquen en el següent apartat, les següents empreses:
 
a) Empreses a les que es prorrogui automàticament l’expedient de regulació temporal d’ocupació vigent, basats en l’article 22 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, segons el que estableix l’article 1, i que tinguin la consideració de pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, segons l’apartat 1, l’activitat es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE- 09- que preveu l’annex de la present norma en el moment de la seva entrada en vigor.
 
b) Empreses a què es refereix la lletra a) anterior, que transitin, entre l’1 de febrer i el 31 de maig de 2021, des d’un expedient de regulació temporal d’ocupació de força major basat en les causes de l’article 22 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, a un causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
 
c) Empreses a què es refereixen les lletra b) i c) de l’apartat 3 de la disposició addicional primera de Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, que siguin titulars d’un expedient de regulació temporal d’ocupació basat en el article 23 (ETOP) de Reial decret llei 8/2020, que hagin tingut dret a les exempcions regulades en l’esmentada disposició addicional primera, i l’activitat es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE-09- que preveu l’annex de la present norma en el moment de la seva entrada en vigor.
 
d) Empreses a les que es prorrogui automàticament l’expedient de regulació temporal d’ocupació vigent, basat en l’article 22 (FORÇA MAJOR) de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, segons el que estableix l’article 1, el negoci depengui, indirectament i majoritàriament, de les empreses a les quals es refereixen les lletres anteriors, o que formin part de la cadena de valor d’aquestes.
 
Es consideren integrants de la cadena de valor o dependents directament de les empreses a que es refereixen les lletres anteriors, aquelles a les que s’hagi reconegut tal consideració, conforme a allò establert a l’apartat 2 de la disposició addicional primera del RD-llei 30/2020, de 29 de setembre.
 
També quedaran exonerades les empreses que havent estat qualificades com dependents i integrants de la cadena de valor, hagin passat, segons l’apartat 3.d) de la disposició addicional primera del RD-llei 30/2020, de 29 de setembre, o passin entre el 01/02/2021 i el 31/02/2021, d’un ERTO (Art. 22 del RD-llei 8/2020) a un ERTO (ETOP), segons els articles 3 del RD-llei 30/2020, de 29 de setembre, o article 3 del RD-llei 2/2021, de 26 de gener.
 
Les exoneracions a aplicar, són, en funció de les persones afectades per ERTO que reinicien la seva activitat a partir del 01/02/2021 o que l’haguessin reiniciat des del 12 de maig de 2021 i en funció dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir del 01/02/2021, i respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses entre el 01/02/2021 i el 31/05/2021:
 
a) El 85% de l’aportació empresarial en els mesos de febrer, març, abril i maig, si l’empresa tenia menys de 50 treballadors a data 29/02/2020.
 
b) El 75% de l’aportació empresarial en els mesos de febrer, març, abril i maig, si l’empresa tenia més de 50 treballadors a data 29/02/2020.
 
8.-

Continua vigent la prohibició d’extingir contractes o realitzar acomiadaments per causes de força major o (ETOP), en què s’emparin expedients de regulació temporal d’ocupació, fins el 31/05/2021.
 
9.-

Continua vigent la interrupció del còmput de la duració màxima dels contractes temporals, per afectació d’un ERTO.