2

09 - 02 - 2021

Prestacions per cessament RDL 2/2021 – Autònoms –

SUSPENSIÓ TEMPORAL DE TOTA ACTIVITAT PER RESOLUCIÓ DE L’AUTORITAT PER CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA

(Article 5)

 

Requisits:
– Estar afiliats abans de l’1 de gener del 2021
– Trobar-se al corrent de pagament de la SS o posar-s’hi en el termini dels 30 dies següents

 

Quantia:
– 50% de la base mínima de cotització
– Import anterior s’incrementarà en un 20% si l’autònom és membre d’una família nombrosa i els únics ingressos procedeixen de l’activitat suspesa.
– Si conviuen en un mateix domicili amb vincle familiar o similar fins al 1er grau i 2 o més membres tenen dret a aquesta prestació, la quantia de la prestació serà del 40% per cadascun dels membres sense que pugui ser d’aplicació l’increment per família nombrosa

 

Temporalitat:
Neix el dia següent a l’adopció de la mesura de tancament i fins al darrer dia del mes    en què es produeixi l’aixecament, tenint una durada màxima de 4 mesos. En tot cas la prestació com a màxim es podrà cobrar fins el 31 de maig de 2021

 

Exoneració:
– El temps amb l’activitat suspesa es mantindrà d’alta en el règim corresponent estant exonerats de l’obligació de cotitzar
– L’exoneració anirà del 1er dia en què s’adopti la mesura fins el darrer dia del mes següent en què s’aixequi la mesura, no podent-se perllongar en cap cas més enllà del 31 de maig de 2021

 

Incompatibilitats:
– Amb la percepció d’una retribució per treball per compte aliena, excepte si aquests ingressos són inferiors a 1’25 vegades el SMI (1.187,50€)
– Amb el desenvolupament d’una altra activitat per compte propi
– Amb la percepció d’ingressos per part de la societat de la quals s’hagi vist afectada pel tancament
– Amb la percepció d’una prestació de la SS excepte si aquesta és compatible amb el desenvolupament de l’activitat que es portava a terme.
També hi tindran dret els socis cooperativistes que haguessin optat pel RETA si compleixen els requisits anteriors
 
Termini per realitzar la sol·licitud:
– Els primers 21 dies següents a l’entrada en vigor de l’acord de tancament de l’activitat
– Si es presenta fora d’aquest termini el termini s’iniciarà el dia de la sol·licitud
 

––––––––––––––––

––––––––––––––––

 

PRESTACIÓ PER CESSAMENT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PRÒPIA

(Article 7)


Destinataris:
– Autònoms que puguin acreditar una reducció dels ingressos de la seva activitat en el primer semestre del 2021 respecte dels del segon semestre del 2019 de més del 50% i que els rendiments nets del primer semestre no superin els 7.980€
– En el cas de tenir treballadors assalariats caldrà acreditar en el moment de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de la Seguretat Social
 
Quantia:
– 70% de la base reguladora amb el topall del 175%-200%-225% de l’IPREM per les situacions sense fills, amb un fill o més fills

 

Requisits:
– Si tenen treballadors assalariats han d’estar al corrent de les seves obligacions laboral i de SS amb ells
– A partir del 01/09/2021, les mútues recavaran de Hisenda les dades tributaries dels exercicis 2019 i 2021, per verificar que es compleixen els requisits exigits per accedir a la prestació
– Si les mútues no poguessin accedir a la informació fiscal, els autònoms haurien d’aportar-la

 

Temporalitat:
– Es podrà cobrar fins el 31/05/2021, sempre que el treballador autònom tingui la carència exigida a l’article 338 de la Llei General de la Seguretat Social: carència mínima de 12 mesos ininterromputs
– A partir del 31 de maig de 2021, només es podria continuar percebent la prestació si es compleixen els requisits exigits a l’article 330 de la Llei General de la Seguretat Social  (alta, carència, situació legal de cessament activitat, no tenir l’edat per accedir a la jubilació ordinària i estar al corrent de quotes). És a dir, a partir del 31 de maig de 2021 només es podrà continuar percebent si és produeix el cessament total de l’activitat
– Es podrà sol·licitar dins els primers 21 dies del mes de febrer perquè sorgeixi efectes des del dia 1 de febrer. Les sol·licituds presentades a partir del 22 de febrer els efectes seran a partir de l’endemà de la sol·licitud
 
 
Obligacions:
– El treballador autònom durant el període que percebi la prestació haurà d’ingressar a la TGSS la totalitat de les cotitzacions. La mútua abonarà junt amb la prestació l’import de les cotitzacions per contingències comuns que li haguessin correspost ingressar sense desenvolupar cap activitat, segons el què estableix l’article 329 del RDL 8/2015: 28,30% de la base de cotització.
– Si es produeix el cessament definitiu de l’activitat abans del 31/05/2021 els límits dels requisits es calcularan de forma proporcional al temps de durada de l’activitat.
 
Potestatiu:
– L’autònom podrà renunciar-hi en qualsevol moment abans del 30/04/2021 sorgint efectes a partir del mes següent a la comunicació.
– L’autònom podrà tornar la prestació si considera que els seus ingressos del primer semestre de 2021 o la caiguda de la facturació en el mateix període, seran superiors al llindar abans esmentat.

 

Comptabilitat amb rendiments per compte aliena:
– Serà compatible amb el treball per compte aliena si els ingressos procedents dels treballs per compte aliena i compte pròpia no superen en conjunt 2’2 vegades el SMI (2.090€). Sempre que els ingressos per compte aliena no superin 1’25 vegades el SMI (1.187,50€).
– En aquesta situació l’import de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima.
– Caldrà aportar juntament amb la sol·licitud una declaració jurada dels ingressos que s’obtenen del treball per compte aliena.

 

Disposició transitòria segona:
Els treballadors autònoms que a data 31/01/2021, estiguessin percebent la prestació extraordinària de cessament d’activitat regulada a l’apartat 1 de l’article 13 del RD-llei 30/2020, de 29 de setembre, (activitat suspesa) podran continuar percebent-la mentre l’activitat estigui suspesa i fins el darrer dia del mes següent al que s’aixequi la suspensió o fins el 31 de maig de 2021, si aquesta data és anterior.