1

04 - 05 - 2020

Possibilitat de sol·licitar l’aplaçament de les quotes d’autònoms i de la seguretat social o bé una moratòria pel seu pagament

POSSIBILITAT DE SOL·LICITAR L’APLAÇAMENT DE LES QUOTES D’AUTÒNOMS I DE LA SEGURETAT SOCIAL O BÉ UNA MORATÒRIA PEL SEU PAGAMENT. DATA LÍMIT PER FER LA SOL·LICITUD: DIA 10 DEL MES
 
El RDL 11/2020 preveu la possibilitat d’aplaçar les cotitzacions socials durant els mesos d’abril maig i juny per les cotitzacions dels treballadors per compte aliena i durant els mesos de maig, juny i juliol per a les cotitzacions dels autònoms.
El mes passat ja us vàrem informar del què feia al respecte de les les cotitzacions a pagar el 30/04. Tot seguit trobareu el detall sobre les possibilitats del pagaments a partir del 30/05 en funció de les diferents situacions en les que us podeu trobar:

 

 


AUTÒNOMS AMB DRET A LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA
No pagaran quota del mes de maig, per tant no han de fer cap tràmit extra a banda de la sol·licitud de la prestació que ja hagin pogut fer o que facin en els propers dies.
En cas de que es tramiti la prestació més enllà del dia 10/05, la TGSS cobrarà el rebut d’autònoms amb normalitat, igual que ha passat amb el corresponent al mes de març i abril i llavors retornarà la quantitat cobrada d’ofici, això és, sense necessitat de que ho sol·liciti l’autònom.
Un cop aixecat l’estat d’alarma, i per tant, pels mesos de juny i juliol podran sol·licitar l’aplaçament de la quota a un interès del 0’5%.

IMPORTANT!! Cal sol·licitar l’aplaçament abans del dia 10 de cada mes!
 

AUTÒNOMS QUE MANTINGUIN LA SEVA ACTIVITAT O BÉ SENSE DRET A LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA
Podran sol·licitar un aplaçament de la quota corresponent als mesos de maig i juny a un interès del 0,5%. IMPORTANT!! Cal sol·licitar l’aplaçament abans del dia 10 de cada mes!
O bé, podran sol·licitar una moratòria de 6 mesos pel pagament de la quota dels mesos de maig, juny i juliol sempre i quan el seu CNAE es trobi comprès dins dels que tot seguit es relacionen:
·   119 Altres cultius no perennes
·   129 Altres cultius perennes
·   1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques
·   2512 Fabricació de fusteria metàl·lica
·   4322 Llauneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat
·   4332 Instal·lacions de fusteria
·   4711 Comerç al detall en establiment no especialitzat, amb predomini de productes d’alimentació, begudes i tabac
·   4719 Altre comerç al detall en establiments no especialitzats
·   4724 Comerç al detall de pa i productes de confiteria i pastisseria en establiments especialitzats
·   Agències de publicitat
·   Activitats odontològiques
·   Perruqueria i altres tractaments de bellesa
El pagament de les quotes objectes de moratòria es farà conjuntament a la quota dels mesos de novembre a gener corresponents respectivament a les dels mesos de maig a juliol respectivament.
IMPORTANT!! Cal sol·licitar la moratòria abans del dia 10 de cada mes!
 
 

QUOTA SEGURETAT SOCIAL RÈGIM GENERAL PER EMPRESES QUE HAGIN SOL·LICITAT UN ERTO PER FORÇA MAJOR
Les empreses que hagin sol·licitat un ERTO i els hi hagi estat aprovat (o bé per resolució expressa o bé per silenci administratiu) estan exonerades de pagar les cotitzacions corresponents als treballadors afectats per l’ERTO i en proporció a la reducció de la seva jornada mentre duri l’estat d’alarma. Això es correspondria a les cotitzacions corresponents als mesos d’abril i maig, que es pagarien al maig i juny.
 

QUOTA SEGURETAT SOCIAL RÈGIM GENERAL PER EMPRESES QUE HAGIN MANTINGUT LA SEVA ACTIVITAT
Les empreses que NO hagin sol·licitat un ERTO per força major, podran sol·licitar l’aplaçament del pagament de la quota corresponent als mesos d’abril i maig, que es farien els mesos de maig i juny a un interès del 0,5%. IMPORTANT!! Cal sol·licitar l’aplaçament abans del dia 10 de cada mes!!
O bé, podran sol·licitar una moratòria de 6 mesos pel pagament de la quota a pagar els  mesos de maig, juny sempre i quan el seu CNAE es trobi comprès dins dels que tot seguit es relacionen:
·   119 Altres cultius no perennes
·   129 Altres cultius perennes
·   1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques
·    2512 Fabricació de fusteria metàl·lica
·    4322 Llauneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat
·    4332 Instal·lacions de fusteria
·    4711 Comerç al detall en establiment no especialitzat, amb predomini de productes d’alimentació, begudes i tabac
·    4719 Altre comerç al detall en establiments no especialitzats
·    4724 Comerç al detall de pa i productes de confiteria i pastisseria en establiments especialitzats
·    Agències de publicitat
·    Activitats odontològiques
·    Perruqueria i altres tractaments de bellesa
 
 
Donat que el termini per sol·licitar l’aplaçament o bé la moratòria per aquells de vosaltres que estigueu en el grup que no han tingut dret a la prestació extraordinària per cessament o bé que no han presentat un ERTO de força major és molt breu: NOMÉS FINS AL DIA 10 DE CADA MES. Cal que ens comuniqueu a la major brevetat possible la vostra intenció d’aplaçar el pagament o sol·licitar la moratòria per tal de poder realitzar les gestions pertinents.
 
Tot l’equip de Consultoria Bosch restem a la vostra disposició per ajudar-vos en aquests moments d’extrema dificultat.