1

01 - 04 - 2020

Permís retribuït recuperable i obligatori per als treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials

R.D.L. 10/2010

Regula un permís retribuït recuperable per als treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials.

NO AFECTA ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE PODEN CONTINUAR AMB LA SEVA ACTIVITAT.

 

Permís retribuït recuperable i obligatori

Els treballadors que es trobin dins de l’àmbit d’aplicació del real decret llei gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos. Conservaran el dret a la seva retribució, incloent salari base i complements salarials.

La norma s’aplica a tots els treballadors per compte d’altri que prestin serveis en empreses o entitats de el sector públic o privat i l’activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma establerta pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

 

EXCEPCIONS:
• Els treballadors que prestin serveis en els sectors qualificats com essencials en l’annex de la norma i els que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l’activitat es correspongui amb els sectors qualificats com essencials en l’annex
• Els treballadors contractats per empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió i per aquelles a les quals els sigui autoritzat un ERTO de suspensió durant la vigència del permís previst el Reial decret llei
• Els treballadors que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes
• Els treballadors puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis
 
Personal d’empreses adjudicatàries de contractes de sector públic
El permís retribuït recuperable no és aplicable als treballadors de les empreses adjudicatàries de contractes d’obres, serveis i subministraments de el sector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l’adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació de els mateixos de forma no presencial
 

ACTIVITATS ESSENCIALS

– Activitats essencials ja recollides en el RD 463/2020 
– Producció i distribució de béns i serveis de primera necessitat (aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris i qualsevol altre producte necessari per a la protecció de la salut)
– Activitats d’hosteleria i restauració que presten servei a domicili
– Producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari
– Indústria manufacturera que ofereix subministrament, equips i materials necessaris per a les activitats essencials
– Transport de persones i mercaderies que ja es vénen fent des de la declaració d’alarma
– Empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat
– Centres, serveis i establiments sanitaris, les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes. 
– Centres d’atenció sanitària a animals
– Venda de premsa i mitjans de comunicació, impressió i distribució
– Empreses de serveis financers, assegurances
– Empreses de telecomunicacions i serveis informàtics essencials
– Despatxos i assessories legals, gestories administratives, serveis de prevenció de riscos laborals 
– Serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, recollida, gestió i tractament de residus, aigües residuals, 
– Activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.
– Importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris .
– Distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o per correspondència.

 

RECUPERACIÓ DE LES HORES DE TREBALL NO PRESTADES

Des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020

Procediment:  La recuperació haurà de negociar en un període de consultes entre l’empresa i la representació legal dels treballadors, que tindrà una durada màxima de set dies. 

L’acord podrà regular la recuperació de totes o de part de les hores de treball, el preavís mínim amb que el treballador ha de conèixer el dia i l’hora de la prestació de treball resultant, així com el període de referència per a la recuperació de el temps de treball no desenvolupat

Si no hi ha acord=> l’empresa notificarà als treballadors ia la comissió representativa, en el termini de set dies des de la finalització d’aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores.

 

IMPORTANT: la recuperació d’aquestes hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la llei i en el conveni col·lectiu, l’establiment d’un termini de preavís inferior a 24 hores ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació. 

 

Així mateix hauran de ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legal i convencionalment