1

27 - 09 - 2018

Des del passat octubre hi ha l’obligació de les persones jurídiques a relacionar-se electrònicament amb l’Administració

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l’ús obligatori dels mitjans electrònics per a totes les persones jurídiques en les seves relacions amb l’Administració. Amb la finalitat de ser avisats quan tingueu una notificació o comunicació electròniques de l’ORGT, podeu facilitar una adreça electrònica i un número de telèfon mòbil. En l’apartat orgt.cat/notificacions, trobareu el formulari, que haureu d’emplenar i que us guiarà en tot el procés.

També podreu designar un representant per tal que reculli les comunicacions i notificacions que us remeti l’ORGT. Així haureu d’indicar els mitjans d’avís d’aquest representant que s’haurà d’identificar amb el seu NIF per accedir-hi.

Així mateix, si heu de presentar instàncies, escrits o documents dirigits a aquest Organisme, ho haureu de fer a través de l’adreça orgt.cat/registre de la seu electrònica, des d’on es generarà un justificant de la recepció que inclourà la data, l’hora de presentació, el número d’entrada en el registre i, si n’hi ha, la relació de documents annexos aportats.