1

04 - 06 - 2020

Novetats jurídiques RDL 19/2020 de 26 de maig

El Reial Decret Llei indicat estableix, entre d’altres mesures econòmiques, un règim especial de la moratòria convencional amb la finalitat d’agilitzar els tràmits per a la seva concessió i aconseguir una extensió ràpida dels seus efectes entre els prestataris. Aquest tipus de moratòria es pacta entre les parts i s’acull a allò que preveuen els Acords sectorials subscrits entre les entitats prestamistes, a través de les seves associacions representatives.

Respecte d’aquestes moratòries, s’estableix la possibilitat que tinguin per objecte qualsevol tipus de préstecs, crèdits i arrendaments financers.

Així mateix, es preveu que amb l’ajustament dels contractes de préstec com a conseqüència d’aquesta moratòria, un cop aplicat l’aplaçament, es pugui abonar  l’import mitjançant:
a) La redistribució de les quotes, mantenint el termini de venciment pactat en el contracte de préstec.
b) L’ampliació del termini de venciment a un número de mesos equivalent a la durada de la moratòria.

En relació als contractes d’assegurances associats al compliment de l’obligació de pagament del préstec, el deutor i l’entitat financera podran pactar una pròrroga en les mateixes condicions i primes pactades inicialment pel mateix període de temps pel qual s’ampliï el seu venciment.

 

Limitacions en l’ajustament dels contractes de préstec com a conseqüència de l’acord de la moratòria convencional
A banda de l’anterior, el Reial Decret Llei estableix certes limitacions a les entitats financeres, com ara la prohibició d’utilitzar l’acord de la moratòria per a establir noves condicions que no figurin al contracte de préstec objecte de la mateixa, com són la  modificació del tipus d’interès pactat, el cobrament de despeses i comissions en préstecs amb interès, la comercialització de nous productes o el requeriment de noves garanties.

 

Coordinació operativa entre la moratòria convencional i la moratòria legal en cas de concurrència
Un altre dels aspectes que regula l’indicat text legal és la coordinació operativa en cas que concorrin sobre el mateix préstec la moratòria legal i la convencional, és a dir, què succeeix si un deutor és beneficiari de la moratòria legal per trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica i alhora de la moratòria convencional? En aquest cas, les condicions d’una i altra moratòria s’aplicaran successivament, de manera que Durant el termini de tres mesos no es meritaran ni interessos ordinaris ni moratoris.

 

Obligació de l’entitat financera de facilitar informació simplificada al deutor abans de l’acord de la moratòria convencional
Prèviament a la formalització de la moratòria convencional, l’entitat financera haurà d’entregar al deutor, junt amb la proposta d’acord per a establir la moratòria, informació simplificada sobre les condicions del préstec, per tal d’assegurar que el mateix coneix les principals característiques, riscos i despeses de l’operació. Haurà d’informar, concretament, sobre:
a) Les conseqüències jurídiques i econòmiques de l’aplaçament del préstec afectat, ja sigui amb ampliació de termini o sense.
b) Les condicions de la pròrroga, si s’acorda, de l’assegurança de protecció de pagaments o d’amortització del préstec que inicialment s’hagués contractat amb el préstec que es nova.
Per a la consecució d’aquests tràmits, el Reial Decret Llei fa incís en la potenciació dels canals telemàtics per a la obtenció del consentiment i la remissió i recepció de la informació i en l’alleugeriment dels tràmits a realitzar en el procés d’elaboració i adopció de l’acord de la moratòria, ateses les limitacions dels desplaçament que encara avui dia existeixen.

 

Règim excepcional de formalització de les moratòries convencionals subscrites a l’empara d’Acords marc sectorials adoptats com a conseqüència de la crisis sanitària provocada per la COVID-19.
El Reial Decret Llei citat estableix un règim excepcional d’atorgament dels instruments notarials en què es formalitzin les moratòries convencionals detallades anteriorment, a l’objecte de complementar la moratòria legal i agilitzar la tramitació dels corresponents acords.
Per tal de facilitar la formalització d’aquestes moratòries i evitar el risc de col·lapse de les Notaries i Registres, es preveu una flexibilització del règim ordinari d’atorgament que permeti atendre amb celeritat i eficiència les sol·licituds presentades durant l’estat d’alarma.
Aquest règim excepcional, resultarà d’aplicació sempre que entre l’entitat financera i el deutor beneficiari de la moratòria, es pacti que l’import del principal aplaçat s’aboni ampliant el termini de venciment, i es compleixin les limitacions a les quals fa referència el Reial Decret Llei.
D’aquesta manera, l’entitat financera elevarà unilateralment a públic l’acord de moratòria subscrit pel deutor, fiadors o avalistes, sempre que la mateixa es materialitzi mitjançant l’aplicació del termini de venciment i el deutor no manifesti expressament la seva voluntat de comparèixer davant el notari per a l’atorgament bilateral.
El notari protocol·litzarà l’acord subscrit, la pròrroga de l’assegurança, en el seu cas, la informació simplificada, el justificant de recepció per part del deutor i una declaració responsable de la persona que actua en nom de l’entitat financera.

 

Moratòries acollides a un Acord marc sectorial i subscrites amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta norma
Mitjançant el Reial Decret Llei indicat, s’estableix expressament que també serà d’aplicació allò que preveu el mateix a les moratòries convencionals que hagin subscrit el deutor i l’entitat financera abans de la seva entrada en vigor.
En aquest sentit, els deutors rebran en tot moment la documentació explicativa dels efectes de la moratòria abans de l’elevació a públic del contracte. En cas contrari, el deutor té dret a desistir de la moratòria durant un termini de 10 dies abans de l’elevació a públic de l’acord.

 

Requisits per a la concessió de la moratòria i tramitació de la mateixa
En concordança amb l’exposat al Reial Decret Llei ressenyat, podran ser beneficiaris de les moratòries sectorials els clients persones físiques (ja siguin treballadors per compte aliena o pròpia) amb préstec al consum o amb garantia hipotecària en entitats bancàries, formalitzats amb anterioritat a març de 2020, que prevegin dificultats temporals en el pagament de les quotes mensuals degut a un agreujament de la seva situació econòmica com a conseqüència del COVID-19.
Hi podran accedir aquells que no hagin pogut ser beneficiaris de la moratòria legal per no complir els requisits establerts, o aquells que hagin accedit a la moratòria legal i hagin esgotat el termini de tres mesos de carència.
Amb la moratòria es concedeix un ajornament de la part de la quota relativa al capital del préstec durant el termini de la mateixa (que serà de 6 mesos en cas de préstecs no hipotecaris i d’entre 6 i 12 mesos en cas de préstecs hipotecaris).
El termini per sol·licitar aquest tipus de moratòria finalitza el dia 29 de juny de 2020, i els requisits generals per a fer-ho son:
– Estar en situació de desocupació, afectat per un ERTO, o haver patit una reducció d’ingressos.
– En cas de ser autònom, haver cessat en l’activitat o haver patit una reducció d’ingressos.

No obstant, cada entitat financera especificarà cadascun dels requisits concrets que hauran de concorre en cadascun dels casos, i detallarà els documents que s’hauran de remetre per tal d’acreditar la situació econòmica, de manera que els clients hauran de posar-se en contacte amb l’oficina o gestor de l’entitat amb la qual tinguin contractat el préstec, per tal de rebre informació per a la tramitació de la moratòria que interessen sol·licitar.

 

Fraccionament i ajornament de deutes en serveis de comunicació electrònics
Una altra mesura adoptada a través del mencionat Reial Decret ha estat el possible fraccionament i ajornament de deutes en serveis de comunicació electrònics. D’aquesta manera, s’estableix que les operadores de comunicació hauran de concedir, sempre prèvia sol·licitud dels abonats, un fracionament i aplaçament del deute relatiu a factures emeses des de l’entrada en vigor del Decret d’Estat d’Alarma de 14 de març de 2020, i en qualsevol cas sempre fins al 30 de juny.

Condicions del fraccionament:

a) el fraccionament haurà de ser lineal durant tots els mesos;

b) el termini serà de 6 mesos si no es pacta un altre termini;

c) no es meritaran interessos ni s’exigiran garanties addicionals.