2

26 - 04 - 2020

Noves Mesures Econòmiques Covid-19. Lloguers de locals comercials i naus industrials

LLOGUERS AMB GRANS TENEDORS

S’aprova la possibilitat de sol·licitar una moratòria en el pagament dels lloguer de locals comercials i naus industrials pel període que duri l’Estat d’Alarma i les seves pròrrogues i les següents mensualitats amb el límit total de 4 mesos.

 

La renda s’aplaçarà sense interessos ni penalitzacions mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de 2 anys a partir de la finalització de la situació o en tot cas dels 4 mesos de límit. Sempre dins de la vigència del contracte o de les seves pròrrogues.

 

Termini per fer la sol·licitud és fins el 23/05/2020

 

L’arrendador està obligat a acceptar la sol·licitud de la moratòria si prèviament no s’hagués arribat a un altre acord.

 

Què s’entén per gran tenedor? Aquell que sigui propietari de més de 10 immobles (exclosos els pàrquings i trasters) o d’una superfície construïda superior als 1.500 m2.

 

 

LLOGUERS AMB PETITS TENEDORS

Si el propietari NO és un gran tenedor es podrà sol·licitar l’aplaçament temporal i extraordinari del pagament de la renda.

 

El termini per a realitzar la sol·licitud és fins el 23/05/2020

 

En aquest cas es podrà disposar de la fiança per fer front al pagament d’alguna de les mensualitats. Si se’n fa disposició, l’arrendatari l’haurà de reposar en el termini d’un any des de l’acord i en tot cas, abans de la finalització de la vigència del contracte.

 

Requisits que han de complir els autònoms per accedir a la moratòria (independentment del tipus de tenedor)
– Estar en situació d’alta d’autònoms en la data del decret de l’Estat d’Alarma
– Que l’activitat que porta a terme l’autònom hagi estat suspesa com a conseqüència del RD 463/2020 de declaració de l’Estat d’Alarma
– Si l’activitat no ha estat suspesa, que s’hagi produït una reducció de la facturació mínima del 75%, del mes anterior al que es sol·licita l’aplaçament en relació a la facturació mitja mensual del trimestre al que pertany el referit mes de l’any anterior. És a dir, si es sol·licita l’aplaçament per la renda del mes de maig, la facturació del mes d’abril d’enguany s’ha d’haver reduït mínim el 75% respecte a la mitjana de la facturació del 2on trimestre del 2019.

 

Requisits que han de complir les PIMES per accedir a la moratòria (independentment del tipus de tenedor)

– Que puguin presentar balanç abreujat. O sigui, que durant 2 exercicis consecutius compleixin com a mínim 2 dels següents requisits:
· Actiu < 8.000.000€
· Xifra de negocis < 8.000.000€
· Mitjana de treballadors < 50
– Que l’activitat que porta a terme la societat hagi estat suspesa com a conseqüència del RD 463/2020 de declaració de l’Estat d’Alarma
– Si l’activitat no ha estat suspesa, que s’hagi produït una reducció de la facturació mínima del 75%, del mes anterior al que es sol·licita l’aplaçament en relació a la facturació mitja mensual del trimestre al que pertany el referit mes de l’any anterior. És a dir, si es sol·licita l’aplaçament per la renda del mes de maig, la facturació del mes d’abril d’enguany s’ha d’haver reduït mínim el 75% respecte a la mitjana de la facturació del 2on trimestre del 2019.

 

 

OPCIÓ A CANVIAR LA MODALITAT DE CÀLCUL DEL PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST DE SOCIETATS

Les societats amb xifra de negocis inferior a 6.000.000€ podran exercir l’opció al canvi del sistema del pagament a compte de l’Impost de Societats, passant a realitzar el pagament en base dels beneficis de l’any en curs i no de l’últim Impost de Societats presentat (article  40.3 de la Llei 27/2014).

 

Per tal d’exercir per aquesta opció només caldrà presentar el model corresponent al 2on període del 2020, en el termini legalment establert (de l’1 al 20 d’octubre) seleccionant aquesta opció, independentment de que el 1er pagament a compte, per haver-se presentat abans de l’entrada en vigor d’aquest RDL, no s’hi hagués optat.

 

En tot cas, el 1er pagament a compte realitzat en base a l’altre sistema serà deduïble juntament amb els dos que es realitzarien en base a l’article 40.3).

 

No aplica a grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal establert al capítol VI, títol VII de la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats.

La vinculació únicament serà pels pagaments a compte corresponents al mateix període impositiu.

 

 

CÀLCUL DELS PAGAMENTS FRACCIONATS D’ESTIMACIÓ DIRECTA (MÒDULS)

Per a la realització del càlcul dels pagaments fraccionats dels mòduls no es computaran com a dies d’exercici de l’activitat els dies naturals en els que hagués estat declarat l’estat d’alarma en aquell trimestre.

 

 

AMPLIACIÓ DELS TERMINIS PEL PAGAMENT DE DETERMINATS DEUTES TRIBUTARIS

Els terminis de pagament tant en període voluntari com executiu, així com el terminis de pagament dels acords d’aplaçament i fraccionament que havien ampliat el seu venciment fins a 30/04/2020 o fins a 20/05/2020 (RDL 8/2020) passen a un nou venciment el 30/05/2020. Això implica que tots els aplaçaments sol·licitats amb venciment a partir del 14/03/2020 i anterior al 30/05/2020 no es cobraran fins el 30/05/2020.

 

 

INICI PERÍODE EXECUTIU PER DEUTES NO PAGATS EN TERMIN SI S’HA SOL·LICITAT EL FINANÇAMENT PREVIST EN L’ARTICLE 29 DEL RDL 8/2020

No s’iniciarà el període executiu si el contribuent ha sol·licitat el finançament avalat per l’ICO regulat en l’article 29 del RDL 8/2020 i s’aporta a l’AEAT en el termini de 5 dies des de la finalització del termini de presentació de la declaració certificat de l’entitat bancària en què s’acrediti la sol·licitud, que el finançament sigui mínim de l’import del deute no pagat i que es realitzi el pagament de forma completa i immediata a l’obtenció del finançament, caldrà fer el pagament en el termini màxim d’un mes des de la finalització del termini de presentació.

 

 

ES FLEXIBILITZA LA UTILITZACIÓ DEL FONS D’EDUCACIÓ FORMACIÓ I PROMOCIÓ (FEFP)

Des de la declaració de l’Estat d’Alarma i fins el 31/12/2020 el FEFP podrà ser destinat com a recurs financer per dotar de liquiditat a la cooperativa.

 

Caldrà restituir-lo amb un mínim del 30% dels resultats de lliure disposició que es generi cada any fins arribar a l’import que tenia abans de fer-ne l’ús excepcional. El termini màxim per restituir-lo serà de 10 anys.

 

També es podrà destinar a qualsevol activitat que ajudi a frenar la crisi sanitària o a pal·liar els seus efectes mitjançant accions pròpies o bé mitjançant donacions.