1
18 - 06 - 2021

Noves ajudes directes a autònoms i empreses afectats pel covid

Període d’inscripció: de les 9 hores del 21/06/2021 a les 15 hores del 30/06/2021

 

Qui hi pot accedir?

 

– Les societats o persones físiques que portin a terme activitats que figurin a l’annex que s’adjunta (Atenció! S’han introduït nous sectors dels que figuraven en la Newsletter del passat mes de març)

– Hi poden accedir tant persones físiques en règim d’estimació directa com en règim d’estimació objectiva (mòduls) com societats

– Cal que l’activitat la vinguin exercint des de l’any 2019 i la mantinguin mínim fins a 30/06/2022

– Les persones físiques en règim d’estimació directa i les societats hauran d’acreditar un descens de la facturació en el 2020 de més del 30% respecte del 2019 i tenir deutes per import superior a 4.000€

– Els deutes poden ser a proveïdors, creditors, també bancaris, costos fixes pendents de pagament sempre que el deute s’hagi produït entre l’1/03/2020 i el 31/05/2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13/03/2021

 

Qui no hi pot accedir?

 

– Les persones físiques en règim d’estimació directa i les societats que tinguin un volum de deutes pendents subvencionables inferior a 4.000€

– Les persones físiques en règim d’estimació directa i les societats que hagin declarat pèrdues en l’exercici 2019

– Els que no estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries o amb la Seguretat Social o per reintegrament de subvencions

 

 

En el següents enllaços al Canal Empresa trobareu informació general de l’ajuda i més detallada, així com accés a les preguntes freqüents i al formulari per la inscripció (aquest darrer pas a partir del dilluns dia 21/06):

 

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

Requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia

 

Infografies:

Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial (RDL 5/2021)

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

 

 

ACTIVITATS INCLOSES A LES AJUDES (pdf)