1

06 - 07 - 2020

Nova mesura de recolzament i prestació “ordinària” per autònoms

El passat 26 de juny es va publicar el RDL 24/2020, que contempla una sèrie de mesures que afecten directament als autònoms, entre d’altres.

 

Aquestes mesures són:

 

1.–

Exempció en la cotització als treballadors autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària per cessament durant l’Estat d’Alarma.
Els treballadors autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària per cessament fins el 30/06 i que estiguin d’alta, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions, amb les quanties següents:

–       El 100% de les cotitzacions en el mes de juliol.
–       El 50% de les cotitzacions en el mes d’agost.
–       El 25% de les cotitzacions en el mes de setembre.

Nota: Aquesta exempció és incompatible amb la prestació per cessament d’activitat, que s’explicarà en el segon punt. 

 

 

2.–

Prestació per cessament d’activitat i treball per compte pròpia.
Els treballadors autònoms que vinguessin percebent la prestació extraordinària per cessament, podran sol·licitar una nova prestació “ordinària” fins el 30/09, sempre que reuneixin els següents requisits:

– Estiguin d’alta en el règim corresponent.

– Tinguin la carència que estableix l’article 338 de la Llei General de la Seguretat Social, és a dir, un mínim de 12 mesos cotitzats ininterromputs i immediatament anteriors al fet causant.
– Estar al corrent de pagament de les quotes.
– I no tenir l’edat ordinària per accedir a la jubilació, tret que no es tingui el període de cotització necessari per jubilar-se.

Addicionalment per accedir a aquesta prestació caldrà acreditar una reducció en la facturació del tercer trimestre del 2020 d’almenys un 75% respecte al mateix període del 2019. També caldrà acreditar no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros. A la vegada, no es podran tenir un rendiments mensuals (juliol, agost i setembre) nets de 1.939,58 euros. És a dir, que els requisits dels rendiments nets, són dos en un. No comptar amb un rendiment trimestral net superiors a 5.818,75 euros, ni mensuals superiors a 1.939,58 euros.

Aquesta prestació la poden sol·licitar tant treballadors autònoms, persones físiques, com autònoms societaris, sempre que reuneixin els requisits esmentats.

Nota: Els treballadors autònoms que tinguin treballadors per compte aliena i vulguin accedir a aquesta prestació, cal que acreditin complir amb totes les obligacions laborals i de Seguretat Social, respecte als seus treballadors.

Nota: El reconeixement d’aquesta prestació la portaran a terme les mútues col·laboradores, tal i com es feia fins ara. Si es sol·liciten abans del dia 15 de juliol de 2020, els seus efectes seran des del dia 01 de juliol. Si es sol·liciten amb posterioritat al 15 de juliol, els seus efectes seran del dia següent a la seva sol·licitud.

Les mútues col·laboradores, sempre que tinguin el consentiment de l’interessat, podran recavar del Ministeri de Hisenda les dades tributaries necessàries per comprovar que el treballador autònom compleix amb els requisits legals establerts.

En el cas que el treballador autònom, no doni el seu consentiment en la sol·licitud inicial, caldrà que aporti la documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits de ingressos i facturació (models 303, model 130 i model 131, segons correspongui).

Nota: Òbviament, en el cas d’acreditar-se l’incompliment dels requisits legals per accedir a la prestació, durant la seva percepció, donarà dret a l’administració a reclamar la prestació i la cotització dels períodes esmentats.

Durant la percepció de la prestació esmentada, el treballador autònom haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, la seva quota, i la mútua col·laboradora, abonarà al treballador autònom, juntament amb la prestació per cessament d’activitat, l’import de la quota (restant la cotització per contingències professional i cessament d’activitat, que seran a càrrec exclusiu del treballador autònom).

Nota: En el cas que el treballador autònom durant els mesos de juliol i agost (fins el 31/08), consideri que superarà el límit de ingressos o que no complirà amb la reducció de la facturació, pot renunciar a la prestació, posant-lo en coneixement de la mútua col·laboradora, i retornant la prestació rebuda, si fos el cas.

A partir del 30/09, i tret de nova normativa en contrari, els autònoms podran sol·licitar la prestació ordinària per cessament d’activitat que es regula en els articles 327 i següents de la Llei General de la Seguretat Social.

Si estàs interessat en la sol·licitud de la prestació, perquè creus complir els requisits, pots contactar amb la Sara i la Ivette al telèfon 93.881.49.70 , que son les persones que gestionaran les tramitacions.