1

24 - 04 - 2019

Nota informativa de la campanya de Renda 2018

Durant els mesos d’abril a juny d’enguany cal presentar la declaració de la renda de 2018 i des de Consultoria Bosch volem oferir-vos el servei de confecció i presentació de la renda, així com mantenir-vos informats de tots els tràmits que es poden realitzar i de totes les novetats fiscals aplicables a aquest exercici. 

 

A continuació us informem dels límits que obliguen a presentar declaració per l’IRPF:

 

 

RENDIMENTS ÍNTEGRES DEL TREBALL (SOUS, SALARIS, PENSIONS …) AMB ELS SEGÜENTS LÍMITS

Amb caràcter general, el límit és 22.000 € anuals, si procedeixen d’un únic pagador. També s’aplica si s’han percebut de diversos pagadors quan:

· La suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superi en conjunt, 1.500 € anuals.
· Els seus únics rendiments del treball consisteixin en pensions de la Seguretat Social i altres prestacions passives i que el tipus de retenció aplicable s’hagi determinat pel procediment especial, establert per reglament.

El límit s’estableix en 12.643 € anuals (12.000 € per morts abans del 5 de juliol del 2018) quan:
· Procedeixin de més d’un pagador, si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superen 1.500 € anuals.
· S’hagin percebut pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments, (Llevat que aquestes últimes procedeixin dels pares per decisió judicial).
· El pagador dels rendiments no estigui obligat a retenir (per exemple, pensions procedents de l’estranger).
· Es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

 

 

Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

S’exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva en què la base de retenció no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable. Quan la base de retenció no s’hagi determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva no es pot computar com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés a compte a l’efecte dels límits excloents de l’obligació de declarar.

 

 

Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

No hauran de presentar declaració en cap cas els que obtinguin rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros ni els que hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

 

No obstant això, encara que no estiguin obligats a declarar, tots els contribuents que exerceixin el dret a aplicar-se determinades reduccions o deduccions o a rebre una devolució han de confirmar l’esborrany o presentar la declaració. No es prendran en consideració les rendes exemptes de l’impost.

 

Els límits anteriors són aplicables tant en tributació individual com conjunta.
 Estan obligats a declarar en tot cas els contribuents que percebin qualsevol altre tipus de rendes diferents de les anteriors o superin els imports màxims indicats.