27 - 05 - 2020

Normativa de disseny i aplicació dels Plans d’Igualtat

Des de Consultoria Bosch volem traslladar la nostra intenció de mantenir-lo informat de la realitat normativa en tot moment, efectuant una  tasca constant d’estudi i investigació a través del nostre Departament Jurídic. És per aquest motiu que oferim els nostres serveis en relació al disseny i aplicació dels Plans d’Igualtat, que es manifesten cada vegada més com un mecanisme imprescindible en la organització de les empreses, ateses les circumstàncies socials actuals.

Mitjançant l’elaboració i aplicació del Pla d’Igualtat dins l’empresa, es pretén eliminar qualsevol tipus de desigualtat o discriminació que pugui existir en la mateixa per raó de sexe i integrar la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes mitjançant l’eradicació de qualsevol tipus de desequilibri en la seva organització.

El compromís d’una empresa amb la instauració del conjunt de mesures que preveu el Pla d’Igualtat es tradueix en beneficis en cadascun dels nivells: augment de la productivitat, reducció de l’absentisme i rotacions de la plantilla, millora de l’ambient laboral, prioritat en l’adjudicació de contractes per part de les Administracions Públiques i altres subvencions, i potenciació de la imatge púbica i reputació de l’empresa per la incorporació a la seva política de Responsabilitat Social Corporativa, entre molts altres.

Tant és així que amb l’aprovació del Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, s’obliga a les empreses amb una plantilla superior a 150 treballadors a dissenyar i instaurar un Pla d’Igualtat, i es preveuen sancions econòmiques de fins a 187.515 euros en cas d’incompliment d’allò que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març , per a la igualtat efectiva de dones i homes.

A Bosch Consultoria oferim assessorament integral en la implementació de Plans d’Igualtat tant a entitats públiques com privades, que estiguin o no obligades  segons el Reial Decret Llei indicat. La nostra col·laboració s’estén a cadascuna de les fases de l’elaboració del Pla, des de l’inici del compromís de la Direcció fins a l’avaluació i seguiment de l’efectiva aplicació del mateix.

Estarem encantats d’assessorar-lo i donar-li el millor servei, pel qual podrà posar-se en contacte amb nosaltres via telefònica o a través del nostre portal web.