1

28 - 12 - 2020

Mesures tributàries del rdl 35/2020 de recolzament al sector turístic, l’hostaleria, el comerç i en matèria tributària

El govern espanyol va aprovar el dimarts en Consell de Ministres modificacions en la normativa per intentar ajudar a millorar la situació de les persones físiques i empresaris individuals afectats per la situació generada per la Covid-19. Tot seguit en teniu un resum que esperem us sigui d’utilitat.


APLAÇAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS
Els impostos corresponents al període Primer Trimestre/2021 a presentar de l’1/04/2021 al 20/04/2021 podran ser aplaçats.

Destinataris: empreses amb volum d’operacions corresponents a l’any 2020 inferior a 6.010.121,04€

Impostos aplaçables: Iva, retencions del treball, professionals i d’arrendaments i pagament a compte de l’Impost de Societats

Termini d’aplaçament: 6 mesos, dels quals els 3 primers seran sense interessos.

ACTIVITATS EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA: MÒDULS
Reducció en el resultat anual dels mòduls d’entre un 20% i un 35% depenent de l’activitat.
Són activitats a les que els hi seran d’aplicació la reducció del 20% entre d’altres: activitats agrícoles, determinades activitat de comerç al detall, reparacions diverses, transport de mercaderies i perruqueries.

Són activitats a les que els hi seran d’aplicació la reducció del 35% entre d’altres: comerç al menor de productes tèxtils i similars, drogueries, perfumeries i cosmètica, comerç detall d’electrodomèstics, ferreteries, comerç detall de llibres i diaris. Així com les activitats de restauració, hostaleria i cafeteries.

Es pot consultar la llista completa al següent enllaç: Agencia Tributaria

La reducció del 20% o 30%, segons correspongui a l’activitat desenvolupada, es tindrà en compte tant pel càlcul del pagament fraccionat del 4at trimestre del 2020, així com pel càlcul del pagament fraccionat del primer trimestre del 2021.


Reducció en l’Iva repercutit

Reducció en l’Iva repercutit per operacions corrents, a efectes del càlcul de la quota anual, en un 20% per a totes les activitats incloses en el règim d’estimació objectiva (annex II de l’Ordre de mòduls per a l’any 2020), excepte per a les activitats que es detallen tot seguit que la reducció en l’import de l’Iva repercutit serà del 35%:
Comerç al detall de material i aparells elèctrics, comerç al detall de materials de construcció, d’accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres, comerç al detall de tota classe de maquinària, comerç al detall de cobertes per a vehicles, transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera, comerciants dels epígrafs 659.3 i 663.1 i totes les activitats relacionades amb l’hostaleria: restaurants, cafeteries, bars, xocolateries, gelateries,… i el servei d’hospedatge: hotels, motels, hostals, pensions, fondes i cases d’ostes.


Modificació dels terminis per a la revocació de la renúncia al règim d’estimació objectiva.

Els contribuents que haguessin renunciat al mètode d’estimació objectiva per a l’any 2020 per haver presentat liquidació del model 130 de l’exercici 2020 o haver-hi renunciat en model 036/037 d’inici d’activitat per aquelles activitats iniciades  partir de l’1 d’abril del 2020, podran revocar la renúncia i per tant tornar a operar en el mètode d’estimació objectiva per a l’any 2021 o 2022.
Per revocar la renúncia per a l’any 2021 es pot presentar model 036/037 des del 24/12/2020 fins el 31/01/2021 o bé presentant autoliquidació del 1er trimestre del 2021 del model 131.
En cas d’optar a la renúncia al mètode d’estimació objectiva per a l’any 2021, es podrà tornar a incloure en aquest sistema l’any 2022, sense que apliquin els temps d’exclusió que apliquen habitualment.


INCENTIUS FISCALS PELS ARRENDADORS QUE REBAIXIN LA RENDA DEL LLOGUER
Arrendadors que no siguin empresa o entitat pública o un gran tenedor (propietaris de més de 10 immobles o amb superfície construïda superior a 1.500 metres quadrats) que tinguin subscrit un contracte d’ús distint al d’habitatge, per a l’exercici 2021, podran computar com a despesa per a determinar el rendiment de capital immobiliari la quantitat de rebaixa de la renda que haguessin acordat voluntàriament a partir del 14/03/2020 corresponents a les quantitats meritades els mesos de gener, febrer i març del 2021. O sigui, els arrendadors anteriorment indicats que hagin reduït la renda als seus arrendataris dels mesos de gener, febrer i març del 2021 podran aplicar aquesta reducció com a despesa per calcular el rendiment a tributar.


REDUCCIÓ DEL TERMINI PER DEDUIR LES PÈRDUES PER CRÈDITS COMERCIALS DERIVATS DE POSSIBLES INSOLVÈNCIES
Contribuents de l’Impost de Societats amb import net de la xifra de negocis sigui inferior a 10 milions d’euros en el període impositiu anterior, pels exercicis impositius iniciats en l’any 2020 o 2021 podran deduir les pèrdues per deteriorament de les possibles insolvències de deutors (és a dir, podran imputar com a despesa provisionada els saldos de clients pendents de cobrament) amb un venciment superior a 3 mesos des de la data de venciment que tenia el deute. Reduint-se respecte als 6 mesos que estableix la normativa habitual.

 

Per a resoldre qualsevol dubte que se us pugui plantejar o aclariment que necessiteu, estem, com sempre, a la vostra disposició.