1
28 - 12 - 2020

Mesures relacionades amb el pagament de les rendes corresponents a locals de negoci (RDL 35/2020)

En defecte de pacte entre les parts, i sempre i quan es compleixin els requisits exigits (*), les persones titulars d’un contracte d’arrendament de local de negoci podran sol·licitar a la part arrendadora(sempre que aquesta sigui una empresa o entitat pública o un gran tenedor, entenent com a gran tenedor aquell que posseeix més de 10 immobles o bé disposa d’una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats), abans del dia 31 de gener de 2021, una reducció del 50% de l’import de la renda, o bé una moratòria en el pagament de la mateixa, mesures que estaran vigents durant la declaració de l’estat d’Alarma i les seves possibles pròrrogues i fins a un màxim de 4 mesos posteriors a la seva finalització.


El pagament aplaçat es podrà demorar durant 2 anys a comptar des de la finalització de la moratòria, sempre que el contracte segueixi vigent, repartint-se el pagament de manera proporcional.


La part arrendadora haurà de contestar a la petició efectuada per l’arrendatària en un termini màxim de 7 dies hàbils a través d’un medi fefaent. A partir de la següent mensualitat s’aplicaria automàticament la mesura escollida per l’arrendador o, si no hi ha hagut resposta per part seva, la mesura escollida per l’arrendatari.


(*)

Requisits exigits
Per persones autònomes arrendatàries:
– Estar d’alta en el RETA o règim alternatiu a 25/10/2020
– Que l’activitat hagi estat suspesa pel RD926/2020 o per altres ordres de suspensió dictades per les CCAA
– Si l’activitat no ha estat suspesa, cal acreditar una reducció de la facturació de mínim el 75% en relació a la mitja mensual del trimestre de l’any anterior corresponent al mes anterior al de la sol·licitud de la reducció o aplaçament


Per PIMES arrendatàries:
– Que puguin formular balanç abreujat
– Que l’activitat hagi estat suspesa pel RD926/2020 o per altres ordres de suspensió dictades per les CCAA
– Si l’activitat no ha estat suspesa, cal acreditar una reducció de la facturació de mínim el 75% en relació a la mitja mensual del trimestre de l’any anterior corresponent al mes anterior al de la sol·licitud de la reducció o aplaçament


En el cas de petits arrendadors, l’arrendatari podrà sol·licitar l’aplaçament temporal i extraordinari del pagament de la renda, sempre i quan no s’hagués acordat de forma voluntària un aplaçament o rebaixa de la renda.


Es podrà disposar de la fiança per cobrir l’aplaçament de la renda. En tot cas, caldrà restituir la fiança en el termini màxim d’un any des de l’acord i en tot cas, abans de la finalització del contracte si el termini de finalització d’aquest és inferior a l’any.


Per a resoldre qualsevol dubte que se us pugui plantejar o aclariment que necessiteu, estem, com sempre, a la vostra disposició.