1

19 - 03 - 2019

Mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

El passat 12 de març de 2019, es va publicar en el BOE número 61, el Reial Decret-llei, 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.
En aquest Reial Decret, es va modificar l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors, essent el seu redactat el següent:

 

“9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.”

 

Això significa que totes les empreses tindran l’obligació de realitzar un registre diari de la jornada de treball, indicant l’hora de inici i de finalització, amb independència de la jornada que realitzin els treballadors, sigui a temps complert o a temps parcial.
Les empreses i empresaris, tindran l’obligació de conservar aquests registres durant un període de 4 anys, que hauran d’estar a disposició dels treballadors, dels representants legals dels treballadors i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
El incompliment de la mesura indicada,  comporta una infracció greu de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, que pot ser castigada amb una sanció entre els 626,00 euros en el seu grau mínim i els 6.250,00 euros, en el seu grau màxim.
El registre de la jornada esmentat anteriorment, serà obligatori, a partir del dia 12 de maig de 2019.
 
Des de Bosch Consultoria Empresarial S.L.U., sabem la importància de donar un bon servei als nostre clients i que estiguin informats de les novetats legislatives més rellevants, és per això que els facilitem l’adreça de correu electrònic d’una empresa especialitzada en el registre de jornada.

 

Si tenen qualsevol dubte, poden demanar informació a la següent pàgina web: http://www.registrejornadalaboral.cat/ca