1

20 - 03 - 2020

Mesures mercantils del Real Decret-llei 8/2020 per fer front al Covid-19

El Real Decret-llei 8/2020 ha aprovat una sèrie de mesures amb efectes mercantils per pal·liar els efectes del COVID-19, tot seguit les detallem:


Durant el període d’Estat d’Alarma, les sessions dels Òrgans de Govern i d’Administració de les associacions, societats civils, societats mercantils, consell rector de cooperatives i patronat de fundacions es podran realitzar per videoconferència tot i que els Estatuts no ho prevegin.

Els acords de l’Òrgan de Govern es podran adoptar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el President i s’haurà de fer d’aquesta manera si ho sol·licita un mínim de 2 persones de l’òrgan.

El termini de 3 mesos des del tancament de l’exercici per formular els comptes anuals queda suspès fins a l’aixecament de l’Estat d’Alarma. Es comptaran de nou 3 mesos a partir de l’aixecament d’aquest.

Si en el moment de la declaració de l’Estat d’Alarma els comptes anuals ja haguessin estat formulats, el termini per a la verificació si l’auditoria fos obligatòria s’entendrà prorrogat 2 mesos des de la fi de l’Estat d’Alarma.

La Junta General Ordinària per aprovar els comptes anuals es reunirà dins dels 3 mesos següents des que finalitzi el termini per formular comptes anuals.

Si la convocatòria de la Junta hagués estat publicada abans de la declaració de l’Estat d’Alarma però el dia de la celebració fos posterior a aquest, l’òrgan d’administració podrà modificar el dia i hora o revocar la convocatòria mitjançant anunci, amb 48 hores d’antelació, a la pàgina web de l’empresa o al BOE si no en tingués.

En cas de que la convocatòria es revoqués s’haurà de procedir a fer una nova convocatòria en el termini d’un mes des de la finalització de l’Estat d’Alarma.

Els socis de les societats de capital no podran exercir el seu dret de separació fins que finalitzi l’Estat d’Alarma.

El reintegrament de les aportacions als socis cooperativistes que siguin baixa durant l’Estat d’Alarma es prorroga fins que passin 6 mesos des de la finalització de l’Estat d’Alarma.

Si abans i durant l’Estat d’Alarma es donés causa legal o estatutària de dissolució, el termini legal per la convocatòria per part de l’òrgan d’administració de la Junta General per adoptar l’acord de dissolució o els acords per soluciona la situació es suspenen fins a la finalització de l’Estat d’Alarma.

Si la causa legal o estatutària de dissolució s’hagués produït durant l’Estat d’Alarma els administradors no respondran dels deutes social contrets en aquest període.