1

19 - 03 - 2020

Mesures en l’àmbit laboral del Real Decret-llei 8/2020 per fer front al Covid-19

El Real Decret-llei 8/2020 ha aprovat una sèrie de mesures en l’àmbit laboral per pal·liar els efectes del COVID-19, tot seguit les detallem:

Les pèrdues d’activitat conseqüència del COVID-19 que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament de locals, restriccions en el transport, falta de subministraments que impedeixin el desenvolupament ordinari de les activitats o bé en situació de contagi de la plantilla o adopció de mesures d’aïllament, tindran la consideració de força major als efectes de la suspensió dels contractes o la reducció de la jornada i s’agilitza la tramitació dels procediments de regulació d’ocupació.

Tindran accés a la prestació contributiva derivada d’un ERTO (Expedient de regulació temporal de l’ocupació) tots els treballadors encara que no tinguin el període de cotització suficient.

El període en el què es percebi la prestació derivada d’un ERTO no consumirà període dels màxims de percepció de la prestació normal. És a dir, no reduirà el període al que es tindria dret d’atur en cas d’un posterior acomiadament per part de l’empresa.

El càlcul de la prestació es farà en funció de la mitjana de la base dels últims 180 dies cotitzats.

S’exonera del pagament de la totalitat de l’aportació empresarial a la Seguretat Social per aquelles empreses de menys de 50 treballadors sempre que es comprometin a mantenir l’ocupació en els següents 6 mesos a partir de la data de retorn a l’activitat.

En el cas d’empreses de 50 o més treballadors, l’exoneració d’aquest pagament a la Seguretat Social serà del 75%, havent-se de donar el mateix compromís de manteniment de l’ocupació.

Processos de la sol·licitud de l’ERTO:
· L’inici del procediment serà  mitjançant sol·licitud de l’empresa acompanyat d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat al COVID-19.
·Cal fer comunicació de la sol·licitud als treballadors i a la representació legal (si aquesta existeix).
·L’autoritat laboral haurà d’aprovar l’existència de la causa de força major. La resolució d’aquesta s’haurà de produir en 5 dies des de la sol·licitud.

 

Es determina el caràcter preferent del treball a distància.

Es regula el dret a l’adaptació de l’horari i la reducció de la jornada, quan el treballador per compte aliena acrediti deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com dels familiars per consanguinitat fins a segon grau de la persona treballadora, sempre que concorrin causes excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió del COVID-19.

Segons la disposició transitòria primera del Reial Decret, els expedients de regulació d’ocupació (ERO) que s’hagin presentat amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret, no es podran aplicar per la seva presentació, de les especialitats recollides als articles 22 i 23, apartats 2 i 3. És a dir, que s’hauran de presentar amb els requisits que s’exigien amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD. En canvi, les mesures en matèria de cotitzacions i protecció per atur, sí que es podran aplicar a aquests expedients, sempre que la seva causa derivi directament del COVID-19. Aquestes mesures són l’exoneració del pagament de la cotització a la Seguretat Social, la falta de carència per tramitar la prestació d’atur, la no consumició d’atur durant el període que es percebi la prestació i la no penalització de la presentació de la sol·licitud de la  prestació d’atur fora del termini legal establert.