1
07 - 06 - 2021

Mesures per fer front a l’impacte econòmic i social que ha provocat la Covid19

RESUM MESURES Reial Decret-llei 11/2021, de 27 de maig

 

Arrel de la pandèmia provocada per la COVID-19, per part del govern de l’estat, es van prendre una sèrie de mesures per fer front al impacte econòmic i social, que va provocar l’esmentat virus.
 
El darrer Reial Decret-llei, publicat en el BOE número 127 de maig, amplia bona part d’aquestes mesures fins el 30 de setembre de 2021 i que havien de finalitzar en data 31 de maig.
 
En concret les mesures que s’ha adoptar per mitjà d’aquest Reial Decret-llei, són les següents:
 
– Pròrroga dels expedients temporals (ERTO) derivats de força major  relacionada amb la COVID-19, regulats a l’article 22 del RD-llei  8/2020 de 17 de març, fins el 30 de setembre.
– Pròrroga de l’ERTO per impediment en el desenvolupament de l’activitat, autoritzats en virtut a l’apartat 2 de la disposició addicional primera del RD-llei 24/2020, de 26 de juny, en l’article 2.1 del RD-llei 30/2020, de 29 de setembre, o en l’article 2.1 del RD-llei 2/2021, de 26 de gener.
 
Les exoneracions a aplicar durant el període de tancament, entre l’1 de juny i el 30 de setembre, seran:
 
– En empreses de menys de 50 treballadors: 100%.
– En empreses de més de 50 treballadors: 90%.
 
– Pròrroga automàtica dels ERTOS per limitació al desenvolupament normalitzat de l’activitat vigents, fonamentats en l’article 2.2 del RD-llei 30/2020, de 29 de setembre, o en l’article 2.1 del RD-llei 2/2021, de 26 de gener.
 
Les exoneracions a aplicar als treballadors en ERTE seran:
 
– En empreses de menys de 50 treballadors: 85%, 85%, 75% i 75%, els mesos de juny, juliol, agost i setembre, respectivament.
– En empreses de més de 50 treballadors: 75%, 75%, 65% i 65%, els mesos de juny, juliol, agost i setembre, respectivament.
 
– Important: les empreses que s’apliquin exoneracions pels ERTOS COVID-19, hauran de complir amb un nou període  de manteniment del planter (persones afectades per l’ERTO), de sis mesos.
 
– Pròrroga dels procediments de suspensió i reducció de jornada (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives relacionades amb la COVID-19, fins el 30 de setembre. Els ERTOS vigents a l’entrada en vigor del nou RD-llei es mantenen en les termes de la comunicació final comunicada a l’autoritat laboral. I als nous ERTOS (ETOP), vinculats a la COVID-19, els serà d’aplicació l’article 23 del RD-llei 8/2020.
– Es mantenen les condicions per accedir a la prestació d’atur en el casos dels ERTOS, no necessitat de carència i el càlcul de la base reguladora a raó del 70%.
– S’estableix un nou llistat de CNAES d’activitats per la protecció d’empreses que pertanyen a sector amb elevada taxa de cobertura per ERTO i reduïda taxa de recuperació (Disposició addicional 1ª).
 


Les exoneracions a aplicar en aquest supòsit, seran:


– Per treballadors en actiu:
– En empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 95%, els mesos de juny, juliol, agost i setembre.
– En empreses de més de 50 treballadors: exoneració del 85%, els mesos de juny, juliol, agost i setembre.
 
– Per treballadors en ERTO:
– En empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 85%, 85%, 85% i 70%, en els mesos de juny, juliol, agost i setembre, respectivament.
– En empreses de més de 50 treballadors: exoneració del 75%, 75%, 75% i 60%, els mesos de juny, juliol, agost i setembre, respectivament.
 
– Podran sol·licitar-se nous ERTOS per impediment en el desenvolupament de l’activitat a partir de l’1 de juny i fins el 30 de setembre de 2021.
La seva duració estarà limitada a les mesures de contenció.
 

 

Les exoneracions a aplicar, durant el període de tancament seran:

– En empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 100%.
– En empreses de més de 50 treballadors: exoneració del 90%.
           
– Podran sol·licitar-se nous ERTOS per limitació del desenvolupament normal de l’activitat a partir de l’1 de juny i fins el 30 de setembre de 2021.
La seva duració estarà arriba fins el 30/09/2021.
 
Les exoneracions a aplicar, als treballadors en ERTO, seran:
 
– En empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 85%, 85%, 75% i 75%, en els mesos de juny, juliol, agost i setembre, respectivament.
– En empreses de més de 50 treballadors: exoneració del 75%, 75%, 65% i 65%, els mesos de juny, juliol, agost i setembre, respectivament.
 
– Important: continua la prohibició d’acomiadament per força major o causes objectives emparades en el ERTOS per COVID-19. Així com la prohibició de realitzar hores extra, o noves contractacions directes o indirectes, durant l’aplicació d’un ERTO.
 
Mesures de protecció dels treballadors autònoms
 
– Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms, que hagin percebut prestació per cessament d’activitat, de conformitat amb allò disposat al RD-llei 2/2021, de 26 de gener.
 
A partir de l’1 de juny de 2021, els treballadors autònoms que estiguessin d’alta en aquests règims i estiguessin perceben el 31 de maig alguna prestació per cessament d’activitat previstes en els article 6 i 7 del RD-llei 2/2021, tindran dret a una exempció de les cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional, amb la següents quanties:
 
– 90% de les cotitzacions corresponents al mes de juny.
– 75% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
– 50% de les cotitzacions corresponents al mes d’agost.
– 25 % de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.
 
– Prestació extraordinària per cessament d’activitat, pels treballadors autònoms que a partir de l’1 de juny es vegin afectat per la suspensió temporal de l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent, per contenció de la COVID-19.
 
– Prestació extraordinària de cessament pels treballadors autònoms que realitzen activitat i que a data 31/05/2021, estiguessin percebent alguna prestació prevista en els articles 6 i 7 del RD-llei 2/2021, i que no puguin accedir a la prestació ordinària.