2

04 - 11 - 2020

Mesures econòmiques de suport a les persones treballadores autònomes (persones físiques i sòcies de microempreses)

El Decret Llei 39/2020 de data 3 de novembre de 2020, publicat al DOGC el 4 de novembre, ha aprovat una sèrie de mesures per pal·liar les conseqüències de la COVID. Entre elles les següents:

 

MESURA
Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic de 2.000€

 

BENEFICIARIS
– Persones físiques amb o sense treballadors. En el cas de tenir treballadors, el nombre màxim conjunt d’autònoms i treballadors no pot superar les 6 persones, referent a la mitjana del 2019.
– Empreses amb personalitat jurídica pròpia (societats civils, limitades, autònomes,..) unipersonals o amb varis socis fins a un màxim de 3) amb o sense treballadors. En el cas de tenir treballadors el nombre màxim entre socis i treballadors per compte aliè no pot superar les 6 persones, referent a la mitjana del 2019.
– Socis cooperativistes al Règim Especial d’Autònoms (RETA) o alternatiu amb el límit màxim de 3 socis (respecte a la mitjana del 2019) i amb un nombre de treballadors socis o no socis màxim de 6 persones, referent a la mitjana del 2019.
– En tots els casos els treballadors autònoms han d’estar donats d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.
– NO hi tenen dret les persones autònomes col·laboradores.

 

REQUISITS
– Tenir el domicili fiscal a Catalunya.
– Trobar-se d’alta al RETA o mutualitat alternativa.
– La base imposable de la renda del 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000€.
– El rendiment net de l’activitat durant els tres primers trimestres de 2020 ha de ser igual o inferior a 13.125€.

 

COMPATIBILITATS
– És compatible amb qualsevol altre ajut, excepte les subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per l’any 2020 (TSF/1270/2020)
– És compatible amb estar d’alta al règim general per compte aliena o els seus règims integrats (agrari, treballadors de la llar, artistes, representants de comerç,…)

 

PECULIARITAT
– NO pot ser objecte de cessió, embargament o retenció.

 

TRÀMIT I MÈTODE DE SOL·LICITUD
– La sol·licitud s’haurà de portar a terme a través de l’espai de Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya.
– En fase de tramitació, i per agilitzar el tràmit, es declararà responsablement el compliment del requisit mitjançant la sol·licitud.
– L’òrgan instructor podrà fer una verificació posterior sol·licitant la documentació acreditativa.
– El titular del Departament de Treball ha d’aprovar les resolucions de convocatòria d’aquestes subvencions pel 2020 que es publicarà al DOGC i concretarà el procediment de tramitació i concessió de l’ajut i el termini per presentar les sol·licituds.
– L’Administració tindrà per notificar i emetre la resolució (llevat que la convocatòria un cop publicada ho redueixi) 3 mesos des de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud que s’estableixi. La resolució es portarà a terme segons ordre cronològic de presentació i s’haurà d’entendre la desestimació per silenci administratiu si no hi ha resolució expressa en termini.


Segons estableix el Decret Llei caldrà de l’aprovació i publicació de la resolució per part del Departament de Treball per tal de poder realitzar la sol·licitud de l’ajuda aprovada en aquest Decret Llei. Tant bon punt aquesta resolució sigui publicada us n’informarem puntualment.