2

04 - 11 - 2020

Mesures econòmiques de suport en l’àmbit de la cultura

El Decret Llei 39/2020 de data 3 de novembre de 2020, publicat al DOGC el 4 de novembre, ha aprovat una sèrie de mesures per pal·liar les conseqüències de la COVID. Entre elles les següents:

 

Mesura
Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic de 750€.

 

Beneficiaris
– Persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual i altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

 

Requisits
– Ser major de 18 anys
– Estar empadronat i tenir la residència legal a Catalunya.
– Haver exercitat alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta al Règim Especial d’Autònoms (RETA), per compte aliè o en el sistema especial d’artistes del Règim General de la Seguretat Social, per a la realització d’activitats, arts visuals, música i audiovisual i d’altres activitats culturals (artístiques, tècniques o de docència) suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, com a mínim 1 dia l’any 2020.
– Els ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 siguin  iguals o inferiors a 18.885€.


Compatibilitats
– És compatible amb qualsevol altre ajut, excepte l’ajut extraordinari pel manteniment de l’activitat econòmica de les persones físiques i de les persones autònomes que formin part de microempreses (veure notícia sobre ajut a les persones treballadores autònomes de data d’avui).

 

Peculiaritat
– NO pot ser objecte de cessió, embargament o retenció.

 

Tràmit i mètode de sol·licitud
– La sol·licitud s’haurà de portar a terme a través de l’espai de Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya.
– En fase de tramitació, i per agilitzar el tràmit, es declararà responsablement el compliment del requisit mitjançant la sol·licitud.
– L’òrgan instructor podrà fer una verificació posterior sol·licitant la documentació acreditativa.
– L’òrgan competent del Departament de Treball ha d’aprovar una resolució de convocatòria d’aquesta subvenció que es publicarà al DOGC i concretarà el procediment de tramitació i concessió de l’ajut.
– El termini per presentar la sol·licitud restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària assignada i en tot cas fins el 31 de desembre del 2020.
– L’Administració tindrà per notificar i emetre la resolució (llevat que la convocatòria un cop publicada ho redueixi) 3 mesos des de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud que s’estableixi. La resolució es portarà a terme segons ordre cronològic de presentació i s’haurà d’entendre la desestimació per silenci administratiu si no hi ha resolució expressa en termini.

 

Segons estableix el Decret Llei caldrà de l’aprovació i publicació de la resolució per part del Departament de Treball per tal de poder realitzar la sol·licitud de l’ajuda aprovada en aquest Decret Llei. Tant bon punt aquesta resolució sigui publicada us n’informarem puntualment.