1

19 - 03 - 2020

Mesures econòmiques del Real Decret-llei 8/2020 per fer front al Covid-19

El Real Decret-llei 8/2020 ha aprovat una sèrie de mesures econòmiques per pal·liar els efectes del COVID-19, tot seguit les detallem:

 

Es crea una prestació extraordinària per cessament d’activitat pels autònoms que cobreixi la finalització de l’activitat provocada per la situació actual.

Amb vigència limitada a un mes des del 15 de març de 2020 o fins l’últim dia del mes en què finalitzi l’Estat d’Alarma, si aquest s’allarga més d’un mes, els treballadors autònoms que les seves activitats hagin estat suspeses pel RD 463/2020 (comerç al menor, restauració i hostaleria, entre d’altres) tindran dret a una prestació extraordinària per cessament d’activitat.

També hi tindran dret la resta de treballadors autònoms sempre que la seva facturació en el mes anterior al que es sol·licita la prestació s’hagi reduït un mínim del 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior.


Els requisits per tenir dret a la prestació són:

– Estar donat d’alta en la data de declaració de l’Estat d’Alarma
– Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social i en cas de no estar-ho regularitzar la situació en els 30 dies següents per tal de que es consideri el requisit acomplert


La quantitat de la prestació serà un 70% de la base reguladora. En cas de no acreditar-se un període mínim de cotització la quantia de la prestació serà el 70% de la base mínima de cotització del règim especial corresponent.

La durada de la prestació serà d’un mes, ampliant-se, si cal, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’Estat d’Alarma.

El període de percepció d’aquesta prestació s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els terminis de prestació futurs.

Aquesta prestació és incompatible amb cap altra prestació de la Seguretat Social.

Aquesta prestació també serà d’aplicació als socis cooperativistes que es trobin al règim d’autònoms sempre que es compleixin els requisits abans exposats.

 

Aprovació d’una línia d’avals per compte de l’Estat per empreses i autònoms que cobreixi tant la renovació de préstecs com el nou finançament per atendre necessitats de liquiditat que inclouen, entre d’altres, també, els venciments d’obligacions financeres i tributàries.


S’amplien els terminis per atendre requeriments i formular al·legacions davant de l’Agència Tributària. 
Els deutes resultants de liquidacions practicades per l’Administració i de les providències de constrenyiment, així com els venciments dels terminis dels acords d’aplaçament notificats abans de l’entrada en vigor d’aquest RDL amplien el seu venciment fins el 30/04/2020.

Els que hagin estat notificats amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest RDL el venciment serà fins el 20/05/2020 si no és que el termini concedit fos posterior a aquest, que llavors el venciment seria el termini posterior concedit.

Es flexibilitzen els terminis de pagament tant en període voluntari com executiu, així com el terminis de pagament dels acords d’aplaçament i fraccionament.
Els deutes resultants de liquidacions practicades per l’Administració i de les providències de constrenyiment, així com els venciments dels terminis dels acords d’aplaçament notificats abans de l’entrada en vigor d’aquest RDL amplien el seu venciment fins el 30/04/2020.

Els que hagin estat notificats amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest RDL el venciment serà fins el 20/05/2020 si no és que el termini concedit fos posterior a aquest, que llavors el venciment seria el termini posterior concedit.

NO s’interrompen els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, pel què les declaracions mensuals corresponents als mesos de febrer i març es mantenen els terminis normals de presentació. Igualment per les liquidacions corresponents al primer trimestre es mantenen els terminis normals.

Es crea un programa de finançament de la compra de material per tal de facilitar el treball a distància mitjançant el programa “ACELERA PYME” de l’empresa pública RED.ES.
Es donarà finançament a través de l’ICO (Instituto de Crédito Oficial) per atendre les necessitats de les PIMES per la compra i Leasing d’equipaments i serveis per a la digitalització i per a la dotació de solucions de treball no presencial.

L’Agència Tributària permetrà l’ús dels certificats electrònics de propera caducitat o ja caducats. En nota d’avís de l’AEAT s’informa que en cas de que no funcionin amb l’explorador d’internet habitual es traslladi al FireFox on es podrà continuar utilitzant.

El Departament de Treball de la Generalitat establirà un ajut, en forma de prestació econòmica de fins a 2.000€ per a les persones físiques treballadores autònomes que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del COVID-19 en la seva activitat econòmica, sempre que figurin d’alta en les activitats que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin de fonts alternatives d’ingressos. 
Cal acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació al mes de març de 2019.

Es resoldrà per ordre d’arribada i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

 

En el següent enllaç trobareu respostes als dubtes relacionats amb les mesures destinades a la flexibilització i ampliació dels terminis de pagament d’aplaçaments com dels terminis per atendre requeriments i formular al·legacions:

 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/FaqRefundidas.pdf

 

Per qualsevol altre dubte no dubteu a contactar amb nosaltres via els canals oberts actualment: correus electrònics i via telefònica.