1
06 - 04 - 2022

Línia d’ajuts, dotada amb 40 milions d’euros per a activitats de restauració afectades per la Covid-19

Amb aquesta nova línia d’ajuts, el Govern fa palès el seu compromís amb el sector de la restauració. La mesura vol contribuir a la competitivitat de les empreses i al manteniment dels negocis davant la disminució de la facturació ocasionada per les darreres restriccions decretades per pal·liar els efectes de la pandèmia.

 

Persones beneficiàries:

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

Als efectes d’aquestes bases s’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

Queden excloses com a beneficiàries d’aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic i les fundacions.

 

Requisits específics:

Acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que el sol·licitant és titular d’un bar, restaurant i/o cafeteria i fer constar en la mateixa declaració el nombre de treballadors segons les dades que constin en la TGSS (Model RNT o RLC) a 31 de desembre de 2021.


Termini i presentació de les sol·licituds:

A partir de les 9:00 hores del dia 9 d’abril de 2022 i fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l’exhauriment del pressupost.
Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.

 

Link per presentar:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22779-Ajuts-extraordinaris-en-lambit-de-les-activitats-de-restauracio-afectades-economicament-per-la-COVID-19?category=72fbd1ca-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Quantitat de l’ajut:

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.


Els ajuts seran d’entre 1.000 a 15.000 euros, en funció del nombre de treballadors:

1.000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors)
5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 treballadors)
15.000 euros per a empreses de 50 treballadors o més.


Procediment de sol·licitud:

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.

 

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.

 

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html