16 - 03 - 2020

Instruccions per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO)

Què signifiquen aquests expedients?

Són mecanismes de flexibilitat laboral a través dels quals el treballador passa a la situació de desocupat cobrant la prestació d’atur. 

 

Quins tipus d’ERTO hi ha?

En termes generals, podem diferenciar entre dos grans tipus, depenent de la causa que els origini: 

1.- ERTO per causes econòmiques, organitzatives o productives. 

2.- ERTO per força major. 

 

L’ERTO per causa de força major té una tramitació diferenciada del primer, sobretot pel fet que no requereix el període de consultes de 15 dies, sinó que l’autoritat laboral ha d’autoritzar-lo en un termini de 5 dies. Està previst que en el Consell de Ministres del dia 17 de març s’estableixi una legislació que clarifiqui les causes que poden considerar-se de força major com a conseqüència del coronavirus. 

 

Quina afectació pot tenir la suspensió temporal dels contractes? 

La suspensió dels contractes pot ser total (ERTO de suspensió) o parcial (ERTO de reducció). En el supòsit de ser parcial, la jornada laboral es pot reduir entre un 10 i un 70% i pot afectar a tota la plantilla o a una part de la mateixa. 

 

Es consumeix l’atur durant la suspensió dels contractes?

SI. Tot i que el fet que no es consumeixi l’atur durant la vigència dels ERTOS causats pel coronavirus és una de les principals peticions de sindicats i patronals. Determinació que, com tantes altres, s’espera que prengui el Consell de Ministres del proper dia 17 de març. 

 

Quina documentació cal per tramitar-lo?

1– Dades de l’empresa (NIF, domicili, activitat). 

2– Determinació del tipus d’ERTO (de suspensió o de reducció) 

3– Determinació de la causa i documents justificatius de la mateixa. 

4– Relació de treballadors afectats i dades dels mateixos (dades personals completes, situació familiar i les nòmines compreses entre els mesos de setembre de 2019 i febrer de 2020).