1

27 - 09 - 2018

Important → obligatorietat de rebre notificacions per mitjans electrònics a partir del 2.10.2018

El dia 2 d’octubre del 2018, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (art. 14.2, 14.3 i 41.1), entra en vigor l’obligatorietat de rebre les notificacions per via electrònica per als col·lectius següents:

– persones jurídiques
– entitats sense personalitat jurídica
– aquells que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada
– aquells que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració

 


Per tant, si pertanyeu a un d’aquests col·lectius, a partir del 2 d’octubre rebreu les notificacions per aquest mitjà. 

Les notificacions electròniques es dipositaran a la plataforma eNotum i seran accessibles amb identificació digital: http://enotum.cat.

Així mateix, a la seu electrònica de l’Agència podreu accedir a més informació relacionada: http://atc.gencat.cat/notificacions.

 

 

L’Agència Tributària de Catalunya habilitarà un formulari de contacte a través del qual, a partir del 2 d’octubre, es podrà facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil als quals s’enviarà l’avís de notificació electrònica. La manca d’aquest avís no afecta la plena validesa de la notificació.