1

28 - 03 - 2020

– Actualitzat – Ajudes econòmiques pel covid-19. Prestació extraordinària per cessament de l’activitat. Faqs

Últimes novetats i modificacions de les ajudes marcades amb •••

 

Qui podrà sol·licitar la prestació extraordinària?

Els autònoms que s’hagin vist afectats pel tancament decretat pel decret de l’Estat d’Alarma i aquells que no constant en el citat decret hagin vist reduïda la seva facturació un mínim del 75% respecte a la mitjana dels 6 mesos anteriors. A més d’aquells que hagin presentat un ERTO pels seus treballadors.

 

He de ser baixa del règim d’autònoms i del cens d’Hisenda per tenir dret a la prestació?

No, es pot continuar donat d’alta i tenir dret a la prestació.

Poden els autònoms que no tenen activitat per compte propi, sinó que són socis treballadors de societats civils, cooperatives o autònoms societaris (d’entitats mercantils) tenir dret a la prestació?

Si, la podrà sol·licitar qualsevol treballador autònom. Fins i tot els familiars col·laboradors.

 

Es pot accedir a la prestació extraordinària sense el període mínim de carència?

Si, només que el càlcul de la prestació es farà a partir de la base mínima de cotització (944,40€).

 

Es perdrà la bonificació si s’està gaudint de cap d’elles, per exemple la tarifa plana?

No, les bonificacions es mantenen.

 

Quins són els requisits per accedir a la prestació?

Estar donat d’alta en el règim d’autònoms en la data de la declaració de l’Estat d’Alarma i trobar-se al corrent de pagament.

En cas de no estar al corrent de pagament es disposarà de 30 dies per posar-se al corrent sense perdre el dret a la prestació.

 

De quin import serà la prestació? 

La prestació serà d’un màxim del 70% de la base reguladora amb els límits habituals en quant a quantitats màximes. 

 

•••

Durant quant de temps es pot percebre?

Durant un mes o bé fins a l’últim dia del mes en què es decreti la finalització de l’Estat d’Alarma, si aquest té una durada superior a un mes.

 

Quins són els límits en l’import de la prestació establerts?

Sense fills: 1.098,09€

Amb un fills a càrrec: 1.254,96€

Amb dos o més fills a càrrec: 1.411,83€

Sempre que el 70% de la base reguladora fos superior a aquest import.

 

•••

A partir de quan es pot sol·licitar la prestació?

Per les activitats que figuren al Decret de l’Estat d’Alarma es poden presentar des del 18 de març.

Per a les activitats que hagin d’acreditar la reducció del 75% a partir del moment en el què puguin acreditar aquesta reducció, que serà a partir de l’1 d’abril.

 

•••

La reducció dels ingressos s’ha d’acreditar per mesos sencers o s’inicia des de la declaració de l’Estat d’Alarma?

S’ha de fer el comparatiu dels ingressos del mes de març respecte als del semestre anterior.

 

On i com s’ha de realitzar la sol·licitud de la prestació?

Les encarregades de realitzar el pagament de la prestació són les Mútues de Treball. Caldrà fer la sol·licitud a través de la Mútua a la que estigui adherida cada persona autònoma.

 

Quina és la documentació a complimentar i a aportar per fer la sol·licitud?

Cada Mútua de Treball indicarà quina és la documentació que requereix per a la tramitació.

En el cas de les prestacions per reducció de la facturació caldrà aportar informació econòmica, però el tipus de format per aportar-la pot variar depenent de la Mútua.

 

•••

Hi ha un termini màxim per sol·licitar la prestació?

Si, el termini màxim per sol·licitar la prestació serà el 30 d’abril de 2020.

 

La poden sol·licitar treballadors autònoms que tinguin personal contractat?

Si, encara que no hagin presentat un ERTO per als seus treballadors sempre i quan compleixin els requisits generals per tenir accés a la prestació.

 

•••

Què passa si s’ha sol·licitat un ERTO pels treballadors de l’empresa?

Si els autònoms han sol·licitat un ERTO per als seus negocis no hauran d’acreditar les possibles reduccions de facturació. Caldrà presentar junt amb la sol·licitud de la prestació el document que acrediti la tramitació de l’ERTO.

 

S’ha de pagar la quota d’autònoms durant el període de cobrament de la prestació?

No, qui tingui dret a la prestació no pagarà la quota d’autònoms i se li tindrà el temps per cotitzat.

 

Es pot donar de baixa i continuar tenint dret a la prestació?

Si, sempre que la baixa es produeixi en data posterior a l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma, però es deixarà de cotitzar.

 

•••

Es pagarà la quota d’autònoms del mes de març?

Si en la data de pagament dels autònoms del mes de març encara no s’ha tramitat la prestació o la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS) ja havia donat l’ordre de pagament, es pagarà la quota íntegra, però la pròpia TGSS retornarà d’ofici la part proporcional del període del què hagi estat gaudint de la prestació.

 

Fonts: https://revista.seg-social.es; Instituto Nacional de la Seguridad Social; Mútua Universal

 

Aquesta informació és vàlida llevat de possibles noves interpretacions pels organismes oficials corresponents.