1

03 - 03 - 2021

Declaració de béns i drets situats a l’estranger (Model 720)

Us recordem que la Llei 7/2012, de 29 d’octubre va incloure la obligació de declarar els béns i drets situats a l’estranger per valor conjunt superior als 50.000 euros. Fins al dia 31 de març d’enguany es podrà presentar el model 720 de declaració dels béns i drets a l’estranger.

QUI ESTÀ OBLIGAT A DECLARAR?
– Persones físiques o entitats residents al territori espanyol
– Titulars jurídics o titulars reals de béns a l’estranger


QUINS BÉNS CAL DECLARAR?
– Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger
– Béns immobles ubicats a l’estranger


A PARTIR DE QUIN IMPORT CAL FER LA DECLARACIÓ?
– Cal que superi els 50.000€ per algun dels conjunts de béns indicats en l’apartat anterior

Els contribuents que no compleixin amb aquesta obligació d’informació fiscal podrien incórrer en una infracció per ocultació de béns o drets a l’estranger que contempla la sanció màxima, podent arribar al 150% del valor del bé que no es declari.