09 - 07 - 2019

Criteri tècnic de la inspecció de treball i seguretat social en matèria de registre de jornada

El passat 10/06/2019 va sortir a la llum el criteri tècnic de la inspecció de treball i seguretat social en matèria de registre de jornada.

 

En aquest criteri s’estableix la obligatorietat de portar un registre de la jornada de tots els treballadors. El contingut d’aquest registre ha de ser fonamentalment la jornada de treball realitzada diàriament. No s’exigeix expressament el registre de les interrupcions o pauses entre l’inici de la jornada i la finalització, que no tinguin el caràcter de temps efectiu de treball. Això vol dir, que per part de la inspecció, per tal de valorar la lectura d’aquest registre, es farà considerant totes les possibilitats que permet l’ordenament laboral en matèria de distribució del temps de treball.

Important: EL SISTEMA IMPLANTAT PER FER EL REGISTRE DE LA JORNADA, HA DE SER OBJECTIU I FIABLE.

Els registres s’han de conservar durant un període de 4 anys, a disposició dels treballadors, representants legals i de la inspecció de treball i seguretat social, en qualsevol moment, de tal forma que han d’estar disponibles en el propi centre de treball i accessibles de forma immediata.

El registre es pot realitzar en paper, electrònicament o informàticament, i ha de garantir la fiabilitat, veracitat i no alteració a posterior de les dades, respectant la normativa en matèria de protecció de dades.

És important que la forma d’organització i registre de la jornada ha seguir el procediment de negociació o consulta amb els representants legals dels treballadors.

Document del Ministeri de Treball (pdf)