1

04 - 05 - 2020

Circulars del sector de la construcció, hostaleria i establiments comercials, en la Fase 0 de desconfinament

___________________________________________________

 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

 

IMPORTANT: Publicació de l’Ordre núm. SND/385/2020, de 2 de maig, a través de la qual es modifica l’Ordre núm. SND/ 340/2020, de 12 d’abril, a per la que es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb tal activitat. 


Per tal de limitar la concentració de persones en edificis en els que s’estan desenvolupant determinades obres es va aprovar l’Ordre núm. SND/340/2020, de 12 d’abril, per mitjà de la qual es suspenien determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les que hi havia risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb la mencionada activitat. En data 3 de maig de 2020, ha entrat en vigor un nova Ordre que modifica l’anterior, en el sentit de permetre la realització de les activitats següents:
 
1. Obres en les que, pel tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l’immoble o de delimitació d’espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra;
 
2. Obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades o a les que els residents no hi tinguin accés mentre durin les obres;
 
3. Accés a zones no sectoritzades de l’edifici de l’obra per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per efectuar les obres.
 
En tots els casos anteriors exceptuats s’hauran de complir exhaustivament les següents condicions:
 
a) Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades, i s’adoptin totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble;
 
b) L’accés i la sortida d’aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l’inici i a la finalització de la jornada laboral;
 
c) Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene contra el COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries;

 

___________________________________________________

 

Establiments d’hostaleria i restauració

 

A partir del dilluns dia 4 de maig

– Es podran realitzar mitjançant servei d’entrega a domicili i mitjançant la recollida pels clients a l’establiment
– NO es podrà consumir a l’interior
– Els serveis d’entrega a domicili podran establir un sistema de repartiment preferent per a majors de 65 anys, persones dependents o col·lectius vulnerables a la Covid 19
– Pel servei de recollida a l’establiment es farà comanda telefònica i l’establiment fixarà un horari de recollida per evitar aglomeracions

Requisits a complir per l’establiment
– Haurà de tenir un espai habilitat per la recollida degudament senyalitzat
– Ha de garantir la separació física dels clients i si no és possible disposar de mampares separadores
– Prohibició de l’obertura al públic dels establiments fora de l’horari de recollida de les comandes
– L’establiment ha de tenir a disposició dels clients a l’entrada del local gels hidroalcohòlics amb activitat virucida
– L’establiment ha de tenir a disposició dels clients a la sortida del local papereres amb tapa no manual i bossa d’escombraries

Mesures de prevenció als treballadors que cal que compleixi l’establiment
– Els empresaris han de posar a disposició dels treballadors equips de protecció individuals (EPI’s) adequats al nivell de risc
– Els empresaris han de posar a disposició dels treballadors gels hidroalcohòlics amb activitat virucida

Sistema d’atenció al client
– Temps d’estada a l’establiment el mínim imprescindible
– Només es podrà atendre a un client per treballador de forma simultània
– Cal assenyalar la distància de seguretat de 2 metres amb marques a terra o ús de senyalització
– En tot cas si no es poden mantenir les distàncies de seguretat només hi podrà haver una persona a l’interior de l’establiment, excepte que es tracti d’una persona amb discapacitat que vagi acompanyada

 

 

___________________________________________________

 

Establiments Comercials

 

A partir d’avui, 04/05/2020 es permet l’obertura de locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals de <400 m2 que tenien l’activitat suspesa des de l’aprovació del RDL 463/2020 que decretava l’estat d’alarma.
 
No poden obrir els locals que tinguin caràcter de centre comercial o parc comercial i es trobin dins i no tinguin accés directe
 
Requisits
a) Cita prèvia. 1 únic client/ treballador. No es poden habilitar zones d’espera
b) Atenció individualitzada. Separació física o bé ús de mampares
c)  Horari d’atenció preferent per als > 65 anys que ha de coincidir amb l’horari de sortida pels municipis de més de 5.000 habitants (10 a 12 h o de 19 a 20 h)
 
· Aquesta Ordre no és d’aplicació als comerços que no estaven afectats pel RDL 463/2020 (serveis essencials) que poden continuar oberts aplicant les mesures de seguretat corresponents.
 
· Per a poder acudir a aquests serveis o establiments els desplaçaments s’han de realitzar dins del municipi de residència, excepte que el servei o producte no es trobi disponible en el mateix.
 
Mesures d’Higiene
· Neteja mínima del local: 2 vegades al dia (1 d’elles al finalitzar el dia): neteja i desinfecció de les instal·lacions i especialment poms, portes, mostradors, mobles, passamans…
· Ús de desinfectant: dilució de lleixiu (1:50) o de preparats desinfectants homologats
· Llençar el material utilitzat i els EPI’S després de la desinfecció i netejar mans
· Es pot fer una pausa dins de l’horari d’obertura per a fer tasques de manteniment, neteja i reposició, preferiblement al migdia
· Neteja i desinfecció dels llocs de treball a cada canvi de torn (mampares, teclats, pantalles…)
· Neteja de totes les zones
· Neteja i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball (rentar entre 60 i 90ºC)
· Ventilació del local
· Prohibició d’ús dels lavabos per part dels clients, excepte casos de necessitat. Neteja immediata
· Ús de papereres de pedal
 
Mesures de prevenció
· Prohibició de reincorporació dels treballadors en situació d’aïllament o quarantena per COVID-19
· Ús dels equips de protecció i gels hidroalcohòlics
·  Ús de mascaretes si no es pot garantir una distància mínima de 2 metres
·  L’empresa ha de facilitar informació i formació en matèria de prevenció de riscos als treballadors
· Substitució del fitxatge amb empremta dactilar per altres sistemes de control horari
· Distància mínima entre venedor/proveïdor i client: mínim1 metre si es disposa d’element de protecció o sinó 2 metres.
· En els casos de perruqueries, centres d’estètica i fisioteràpia: cal l’ús d’EPIS i distància de 2 metres entre els diferents clients
· Temps de permanència en el local: l’estrictament necessari