3
12 - 11 - 2021

Atenció!! ampliat a despeses fixes (pagades o no) les ajudes directes a persones autònomes i empreses afectades pel Covid

IMPORTANT: Hi podran accedir empreses que en les anteriors convocatòries no havien tingut cabuda per tenir tots els deutes pagats.

 

Període d’inscripció:

de les 9 hores del 12/11/2021 a les 14 hores del 19/11/2021

 

Qui hi pot accedir?

 

– Les societats o persones físiques que portin a terme qualsevol activitat excepte les activitats financeres i d’assegurances i que compleixin la resta de requisits
– Hi poden accedir tant persones físiques en règim d’estimació directa com en règim d’estimació objectiva (mòduls) com societats
– Cal que l’activitat la vinguin exercint des de l’any 2019 i la mantinguin mínim fins a 30/06/2022
– Les persones físiques en règim d’estimació directa i les societats hauran d’acreditar un descens de la facturació en el 2020 de més del 30% respecte del 2019 i tenir deutes o despeses fixes per import superior a 4.000€
– Els deutes poden ser a proveïdors, creditors, també bancaris, costos fixes (pagats o pendents de pagament), sous i salaris pagats i les pèrdues comptables sempre que el deute s’hagi produït entre l’1/03/2020 i el 30/09/2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13/03/2021

 

Qui no hi pot accedir?

 

– Les persones físiques en règim d’estimació directa i les societats que tinguin un volum de deutes pendents subvencionables (pagats o no) inferior a 4.000€
– Les persones físiques en règim d’estimació directa i les societats que hagin declarat pèrdues en l’exercici 2019
– Els que no estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries o amb la Seguretat Social o per reintegrament de subvencions

 

Què es consideraran despeses fixes?

 

– Arrendaments, subministraments d’energia elèctrica, gas o altres, assegurances, telefonia i internet, entre d’altres, pagats o no pagats
– Sous i salaris pagats
– Pèrdues comptables, que no estiguin cobertes per la contribució als beneficis (ingressos menys costos variables), ni per assegurances, mesures d’ajut temporal o altres ajudes

 

En el següents enllaços al Canal Empresa trobareu informació general de l’ajuda i més detallada, així com accés a les preguntes freqüents: 

 

http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/intern/preguntes-frequents-sobre-els-ajuts-de-suport-a-la-solvencia/preguntes-sobre-caracteristiques-i-requisits/#bloc1

 

i al formulari per la inscripció:

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19

 

Cal anar al capdavall de la pàgina i accedir a l’apartat Fer inscripció per la 3ª convocatòria.

Recordeu que des de Consultoria Bosch no realitzem tràmits d’ajudes però si que us podem proporcionar la informació sobre el vostre CNAE i les dades econòmiques que us siguin necessàries.

Preguem realitzeu la sol·licitud de la informació que us calgui via correu electrònic per agilitzar el procés.

Esperem que la informació us sigui d’utilitat.

 


Consultoria Bosch.
Departament Fiscal