1

16 - 02 - 2021

Ajuts a treballadors. Registre per la sol·licitud de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal.

S’OBRE EL REGISTRE PER LA SOL·LICITUD DE L’AJUT EXTRAORDINARI DIRIGIT A PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO) COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI DERIVADA DE LA COVID-19 I A PERSONES AMB  CONTRACTE FIX DISCONTINU BENEFICIÀRIES DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA.

 

1.-

Inscripció prèvia
La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut, sempre que es compleixin amb els requisits establerts.
 
2.-

Persones interessades
a) Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.
b) Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.
 
3.-

Requisits per accedir a la inscripció prèvia
a) Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
 
b) Que es trobessin incloses en un ERTO, amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre el 1 i el 31 de desembre de 2020 o, en el casos de persones amb contracte fix discontinu  previst a l’apartat 2 de l’article 9 del Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el termini esmentat.
c) Que siguin titular de la prestació contributiva d’atur o de la prestació extraordinària prevista a l’article 9 del RD llei 30/2020, de 29 de desembre, en el període indicat en l’apartat anterior, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.
d) Complir els requisits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.
 
– No haver estat condemnat per sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques, o per delictes de prevaricació, frau, malversació de cabdals públics…
– Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarat insolvent en qualsevol procediment.
– Haver-se resolt un contracte amb l’Administració per haver estat declarats culpables per alguna causa.
– No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social.
 
4.-

Termini por efectuar la inscripció prèvia
Des de les 09:00 hores del dia 15/02/2021 fins a les 15:00 hores del dia 25/02/2021.
 
5.-

Import de l’ajut a percebre
Pagament únic d’aproximadament 600,00 euros.
 
6.-

Compatibilitat amb altres ajuts
És compatible amb altres ajuts de la Generalitat de Catalunya.
 
Adreça per accedir.
https://treball.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_erto/index.html