1

16 - 02 - 2021

Ajuts extraordinaris per petites empreses amb treballadors en ERTO

AJUTS EXTRAORDINARIS PER DONAR SUPORT ALS COL·LECTIUS I SECTORS ECONÒMICS MÉS AFECTATS PER LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

 

1.-

Persones beneficiàries

Les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu a data 31/01/2021.

 

S’entén per petita empresa: la persona física o jurídica que ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera el 10 milions d’euros.

 

S’entén pe microempresa: la persona física o jurídica que ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.

 

També poden ser beneficiaries les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

 

No poden sol·licitar aquest ajut els autònoms a títol individual.

 

2.-

Requisits per obtenir la condició de beneficiari.

a) Tenir treballadors en situació d’ERTO actiu a 31/01/2021.

 

b) Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020. En el cas d’incompliment, es revocarà la subvenció i s’haurà de retornar la totalitat de l’ajut, més els interessos de demora.

 

c) Complir les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. (en el cas d’haver sol·licitar un ajornament, pròrroga o moratòria, cal aportar la documentació que acrediti aquest tràmit).

 

d) No trobar-se en cap de les situacions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

 

– No haver estat condemnat per sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques, o per delictes de prevaricació, frau, malversació de cabdals públics…

– Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarat insolvent en qualsevol procediment.

– Haver-se resolt un contracte amb l’Administració per haver estat declarats culpables per alguna causa.

– No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social.

 

e) No haver estat mai objecte de sancions fermes, ni de sentències fermes per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries. Caldrà indicar els mitjans utilitzats per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual o per raó de sexe (empreses amb un nombre de treballadors de 25 o superior).

 

f) Complir amb l’obligació de poder atendre als clients en qualsevol de les llegues oficials a Catalunya.

Complir amb la senyalització, informació general al clients, ofertes de serveis als consumidors, en català.

La informació que contingui text a l’interior dels centres laborals, adreçades als treballadors, han d’estar en català.

 

g) No haver estat sancionat, per resolució ferma, per infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals i en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, o, si han estat sancionades, hagin aplicat mesures correctores i hagin abonat les sancions corresponents.

 

h) Comptar amb un sistema d’organització i gestió de la prevenció de riscos laborals.

 

i) Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral  entre homes i dones.

 

j) No haver estat condemnat en sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat sexual.

 

Revisar la resta de requisits (Base 3) resolució de data 08/02/20021.

 

3.-

Quantia

L’ajut consisteix en 2.000,00 euros per treballador en situació d’ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000,00 euros per empresa beneficiària.

 

4.-

Termini

El termini de sol·licitud s’obre el 15/02/2021 a les 12:00 i es tanca el 22/02/2021 a les 12:00.

 

Aquest és l’enllaç per accedir al tràmit.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-als-afectats-de-la-COVID-19-i-per-al-manteniment-de-llocs-de-treball-en-ERTO-de-les-petites-empreses-microempreses-i-cooperatives?category=72fbd1ca-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

5.-

Pagament

L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui.

 

6.-

Compatibilitat

Els ajuts són compatibles amb la resta d’ajuts, subvencions i ingressos per la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració.

 

7.-

Criteris d’atorgament de la subvenció

Es farà una valoració dels criteris posteriorment indicats, amb un màxim de 100 punts.

 

a) Empreses que han mantingut o incrementat la seva facturació a l’exercici 2020, respecte l’exercici 2019: 0 punts.

 

b) Empreses que hagin sofert una disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte de l’exercici 2019, es calcularà el percentatge de disminució de la mateixa i es donarà el nombre de punts corresponents en funció d’aquest percentatge: fins a 100 punts.

 

8.-

Seguiment i control

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat i podrà realitzar les actuacions de seguiment i control necessàries per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida.

 

 

Per més informació Resolució de data 08/02/2021 per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sector econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19.