1
16 - 03 - 2021

Ajudes autònoms i empreses dels sectors més afectats per la Covid

REAL DECRET-LLEI 5/2021 

 

En el BOE d’aquest passat dissabte 13 de març es va publicar el Real Decret-Llei 5/2021 on s’aproven les ajudes directes a autònoms i empreses dels sectors més afectats per la Covid. Tot seguit us en fem un petit resum:

 

– El Govern d’Espanya mobilitzarà 5.000 milions d’euros a repartir entre tots les CCAA excepte les Illes Balears i les Canàries que tindran dotació pròpia de fons. El repartiment es decidirà en propers Consells de Ministres.

 

– Hi tindran dret els empresaris o professionals i entitats els CNAE’s (codis d’activitat econòmica) de les quals figurin en la llista de l’Annex I del RDL que adjuntem al present document, el volum d’operacions (segons consta en l’IVA) dels quals s’hagi reduït el 2020 en més del 30% respecte del 2019.

 

–També hi tindran dret els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) sempre que la seva activitat es trobi compresa en els CNAE’s de l’Annex I anteriorment indicat.

 

– No hi tindran dret els empresaris o professionals, que tot i complint els anteriors requisits en la declaració de renda corresponent al 2019 hagin donat un resultat negatiu per a l’activitat en el mètode d’estimació directa.

 

– No hi tindran dret les entitats que la base imposable de l’Impost de Societats de l’any 2019 hagi estat negativa, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

 

– Les CCAA establiran els criteris per les ajudes per destinatari, no podent-se superar els següents límits màxims:

· 3.000 euros per empresaris o professionals en règim d’estimació objectiva (mòduls)

· El 40% de la reducció en el volum d’operacions de l’any 2020 respecte del 2019 que superi el 30% en el cas d’empresaris i professionals en el règim d’estimació directa, així com les entitats amb un màxim de 10 treballadors.

· El 20% de la reducció en el volum d’operacions de l’any 2020 respecte del 2019 que superi el 30% en el cas d’empresaris i professionals en el règim d’estimació directa, així com les entitats que tinguin més de 10 treballadors.

· En tot cas les ajudes per aquests dos darrers grups no podran ser inferiors a 4.000 euros ni superiors a 200.000 euros.

 

– Les ajudes han de permetre satisfer els pagaments a proveïdors, creditors financers i no financers, així com les despeses fixes suportades, sempre i quan s’haguessin generat entre l’1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors a la data d’entrada en vigor d’aquest RDL, és a dir, contractes de data anterior a 13 de març de 2021. En primer lloc caldrà satisfer els pagaments als proveïdors per ordre d’antiguitat i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, en primer lloc reduint la deute amb aval públic.

 

– Les ajudes aquí indicades estan subjectes al compromís de manteniment de l’activitat fins a 30 de juny del 2022 i al no repartiment de dividends.

 

– Un cop es publiquin els detalls concrets i el sistema per la sol·licitud us ho comunicarem puntualment.

 

– El Govern s’ha donat el termini d’un mes i 10 dies perquè els recursos estiguin en mans de les CCAA per tal de poder-los gestionar.

 

– El sistema i els terminis per la tramitació de les ajudes els haurà d’establir en les properes setmanes la Generalitat. Us informarem degudament quan estigui publicat.

 

A banda, el mateix Real Decret-Llei ha ampliat de 3 a 4 mesos els termini sense interessos per l’aplaçament dels impostos del 1er trimestre del 2021 que ja us vàrem comunicar en nota informativa del 28 de desembre del 2020. El sistema funcionarà de la següent manera:

 

 

APLAÇAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS

 

– Els impostos corresponents al període 1T/2021 a presentar de l’1/04/2021 al 20/04/2021 podran ser aplaçats.

 

– Destinataris: empreses amb volum d’operacions corresponents a l’any 2020 inferior a 6.010.121,04€

 

– Impostos aplaçables: Iva, retencions del treball, professionals i d’arrendaments i pagament a compte de l’Impost de Societats.

 

– Termini d’aplaçament: 6 mesos, dels quals els 4 primers seran sense interessos.

 

Boletín Oficial del Estado – CNAE (Pdf)