1
06 - 04 - 2022

Ajuda directa al sector del transport

Totes aquelles empreses que el seu CNAE es correspongui a una activitat de transport, tant de persones com de mercaderies, codis 4932, 4939, 4941 i 8016, poden sol·licitar a la web de l’Agència Tributària i fins al 30 d’abril d’enguany, l’ajuda directa a les empreses del transports aprovades pel RDL 6/2022 del 29 de març.

 

Codi CNAE
Activitat
Epígrafs corresponents
4932
Transport per taxi
721, 721.2
4939
Transport terrestre passatgers n.c.o.p.
721, 721.3, 729, 729.1, 729.2, 729.3
4941
Transport mercaderies per carretera
722, P61, P612, P69, P699
8016
Servei de transport sanitari persones

 

LES AJUDES SERAN LES SEGÜENTS:

Dins de cada activitat, l’import individual de l’ajuda es determinarà atenent al número i tipus de vehicle explotat per cada beneficiari, d’acord amb la taula inclosa a continuació, sense que en cap cas l’import resultant pugui superar la quantitat de 400.000 euros.

 

Tipus vehicle /Import per vehicle

–  Mercaderies pesat. Camió. MDPE: 1.250 €
–  Mercaderies lleuger. Furgoneta. MDLE: 500 €
–  Autobús. VDE: 950 €
–  Taxis. VT: 300 €
– Vehicle lloguer amb conductor. VTC: 300 €
– Ambulància. VSE: 500 €


Seran beneficiaris de les ajudes directes per a les empreses de transport de mercaderies i viatgers en funció del tipus de vehicles, totes aquelles empreses, físiques o jurídiques, que siguin titulars d’una autorització de qualsevol de les classes VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, atenent al número i tipologia de vehicle adscrits a l’autorització i que a data 29 de març de 2022, es trobessin d’alta al Registre d’Empreses i Activitats de Transport.

 

Es pot accedir a sol·licitar l’ajuda, amb certificat electrònic del sol·licitant, a través del següent enllaç:

 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/OVME-COMU/GAS/E2022/index.zul?ACTIVIDAD=00