1

10 - 02 - 2021

Tràmit d’inscripció prèvia als nous ajuts per als autònoms

TRÀMIT D’INSCRIPCIÓ PRÈVIA ALS NOUS AJUTS EXTRAORDINARIS PER AFAVORIR EL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES PERSONA FÍSICA I DE LES QUE FORMEN PART D’UNA MICROEMPRESA

 

Aquest passat dilluns s’ha publicat al DOGC l’Ordre TSF/32/2021 per la que s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels nous ajuts extraordinaris per a persones autònomes individuals i persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa. Us detallem el què s’hi estableix, esperant que us sigui d’utilitat.

 

 

Cal que us inscriviu per tal de poder optar a les futures ajudes que es puguin aprovar.

Tot seguit teniu un resum d’allò que estableix l’ordre i el procediment per a realitzar la inscripció. 

 

 

Mesura 
– S’obre el tràmit d’inscripció prèvia que permetrà optar a les ajudes extraordinàries que es puguin convocar.
– Cal fer la presentació del formulari d’inscripció prèvia  per tal de poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que un cop publicada la convocatòria i les bases reguladores es compleixin els requisits que en ells hi figurin.
– Un cop publicada la convocatòria no caldrà cap altre tràmit per part de la persona interessada. La presentació de la sol·licitud prèvia aquí referida, ja produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.
– El dret a l’ajuda NO vindrà determinat per l’ordre d’inscripció prèvia.
– El dret de la persona interessada a percebre l’ajut no neix per la inscripció prèvia sinó que naixerà en el moment en què es dicti la resolució amb la que se li atorgui.

 

 

Ajut
– Serà un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica.
– L’import serà de 2.000 euros.

 

 

Termini de presentació
– Les 9 hores del dia 19 de febrer i fins les 15 hores del dia 26 de febrer.

 

 

Persones que poden efectuar la inscripció prèvia 
– Persones físiques amb o sense treballadors. En el cas de tenir treballadors, el nombre màxim conjunt d’autònoms i treballadors no pot superar les 6 persones, referent a la mitjana del 2019.
– Empreses amb personalitat jurídica pròpia (societats civils, limitades, autònomes,..) unipersonals o amb varis socis fins a un màxim de 3) amb o sense treballadors. En el cas de tenir treballadors el nombre màxim entre socis i treballadors per compte aliè no pot superar les 6 persones, referent a la mitjana del 2019.
– Socis cooperativistes al Règim Especial d’Autònoms (RETA) o alternatiu amb el límit màxim de 3 socis (respecte a la mitjana del 2019) i amb un nombre de treballadors socis o no socis màxim de 6 persones, referent a la mitjana del 2019.
– En tots els casos els treballadors autònoms han d’estar donats d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.
N0 hi tenen dret les persones autònomes col·laboradores.

 

 

Requisits
– Tenir el domicili fiscal a Catalunya.
– Trobar-se d’alta al RETA o mutualitat alternativa de manera ininterrompuda abans de l’1 de gener del 2021.
– Mantenir-se donat d’alta d’autònoms de forma ininterrompuda com a mínim fins a 28 de febrer de 2021.
– La base imposable de la renda del 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000€.
– El rendiment net de l’activitat de tot l’any 2020 ha de ser igual o inferior a 17.500€. O de 47,95€ per dia d’alta, si la darrera alta de la persona autònoma és posterior a 1/01/2020.
– Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, que entre d’altres determina l’obligació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i les obligacions davant de la Seguretat Social.
– No tenir ajuts atorgats corresponents a les subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per l’any 2020 (TSF/1270/2020)

 

 

Procediment d’inscripció prèvia
– La sol·licitud s’haurà de portar a terme a través de l’espai de Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya. El formulari de sol·licitud estarà disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa http://canalempresa.gencat.cat
– Un cop emplenat el formulari s’haurà de presentar electrònicament a través del Canal Empresa.
– Cada persona treballadora pot presentar un únic formulari per a una única activitat econòmica (sigui com a persona física o com a sòcia d’una microempresa o cooperativa), en cas de presentar-ne més d’un, es considerarà vàlid l’últim presentat.
– Caldrà tenir firma electrònica o qualsevol altre sistema d’identificació i signatura vàlids. Es poden consultar al següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment?destacat=1

 

 

Dades i contingut del formulari d’identificació prèvia
– Dades d’identificació del sol·licitant i domicili
– Dades bancàries
– Naturalesa jurídica del sol·licitant (persona física, soci societat, soci cooperativa)
– Número de persones autònomes col·laboradores (autònoms familiars col·laboradors)
– Número de persones contractades
– DNI/CIF
– Nom de l’empresa o cooperativa
– Número de socis, inclosa la persona sol·licitant de l’ajut (en cas de societats)
– Data d’alta al RETA -Règim especial treballadors autònoms- (la trobareu en el document d’alta d’autònoms)
– Import de la base imposable de la renda 2019 (podeu sol·licitar-nos la xifra si us vàrem fer la declaració de renda), ha de ser igual o inferior a 35.000€
– Rendiment net de l’activitat de l’exercici 2020 (podeu sol·licitar-nos la xifra si us portem les gestions fiscals), ha de ser igual o inferior a 17.500€ o de 47,95€ per dia d’alta, si la darrera alta de la persona autònoma és posterior a 1/01/2020.
– Data de naixement
– Codi CNAE (ens el podeu sol·licitar si portem la vostra activitat econòmica)
– Règim fiscal
– Domicili fiscal de la persona sol·licitant
– Declaracions responsables en relació amb el compliment dels requisits